РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _04.07._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в закрито съдебно заседание на _04.07._ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря __ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_111_ по описа  за _2008  год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Постъпила е молба с правно основание чл. 247 от ГПК.

          В РС Левски е постъпила молба от М.П. и С.Ш. *** – молители по делото, с която молят да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решението по настоящото дело, тъй като посоченият в това решение имот по т. 6 от диспозитива на решението, в подточка 6.3., касаещ нива в местността „С.”  - имот № * е посочен с площ от 1 дка, а в действителност същият е с площ от 10 дка.

          Съдът не е разпореждал да се изпрати копие от молбата, тъй като същата изхожда и от двамата молители по делото. Други участници в производството не е имало и не се налага изпращане на копие от молбата на други лица.

          Съдът, като прецени постъпилата молба, представените по делото доказателства, изписаното в диспозитива на решението, касаещо имота посочен в молбата, приема за установено, че макар и в постигнатото споразумение между страните имота също да е посочен, като имот от 1 дка, то от документите представени във връзка със собствеността на имота и тези определящи неговото местонахождение и цена, както и предвид липсата на воля на страните имота да се раздели на други по-малки площи, може да се направи извода, че действително е допусната очевидна фактическа грешка при изписване площта на имота в споразумението постигнато между страните, а оттам грешката е пренесена и в постановеното от съда решение. При това положение, следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка и на страница 3 от решение № 64/13.05.2008 г. по гр. д. 111/2008 г. по описа на РС Левски, в пункт 6.3. имота представляващ „НИВА в землището на *, в местността „С.” изписан с площ от 1.000 дка, следва да се чете, като имот с площ от 10.000 дка /десет декара/, вместо грешно изписаното един декар.

На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И:

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 247 ал.1 от ГПК ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на страница 3 от решение № 64/13.05.2008 г. по гр. д. 111/2008 г. по описа на РС Левски, в пункт 6.3. при изписване площта на имота представляващ НИВА в землището на *, в местността „С.”, съставляваща имот № * като грешно изписаната площ от 1.000 дка, следва да се чете 10.000 дка /десет декара/.

          НАСТОЯЩОТО решение е неразделна част от решение №64/13.05.2008 г. по гр. д. 111/2008 г. по описа на РС Левски.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: