РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, 18.12.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _втори декември  2009 г. в състав:

 

                          Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                    Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_20094410100346_ по описа  за _2009_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС.      

            В исковата си молба ищците твърдят, че са съпрузи и по време на брака си са придобили недвижим имот, предмет на нотариален акт за покупко-продажба № *, ведно с построените в него постройки, при граници и съседи: *,***. Твърдят, че през 1996 г.  320 кв.м. от мястото по регулация са преминали в собственост на Й.Д. и М.М., които са им заплатили стойността на тези квадратни метри от имота, поради което към настоящия момент са собственици на 510 кв.м.. Твърдят, че в действителност владеят на място със 120 кв.м. по-малко, които неоснователно се ползват и владеят от ответниците – в качеството им на наследници на С.Д. и съсобственици на УПИ *, че последните са завладели без правно основание тези 120 кв.м.

          Молят съда да постанови решение, с което да осъди ответниците да освободят собствеността и предадат владението върху собствените им 120 кв.м., представляващи площ на границата им с техния имот, която площ неоснователно владеят. Претендират и направените деловодни разноски.

Ответникът Е.М. е изразил становище, че между страните съществува спор разглеждан в РС Левски по гр. 286/1991 г., което дело е приключило през 2004 г. Твърди, че на място А. владее от неговия имот 60 кв.м., както и че същия отказва техническо лице да отиде на място и да определи имотните граници така, както са по документи.

          Ответниците З.Д. и Д.М. в срока за отговор на се представили такъв и не са взели становище по предявения иск.

          В съдебно заседание и в представените от тях писмени защити ответниците молят съда да постанови решение, с което да отхвърли предявения иск.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от представения по делото нотариален акт за продажба на недвижим имот № * на РС Левски е, че О.С. е продал на А.А. празно дворно място цялото от 830 кв.м., находящо се в *, съставляващо парцел * по регулационния план на селото.

Представено е и копие от нотариален акт № *  на РС Левски, от което се установява, че  от имота на А.А. са придадени по регулация 320 км.м. към имотите на Й.Д. и М.М., след което от имота на А. *** ищците са съпрузи и са придобили имота по време на брака си има представено писмено доказателство към приложеното към настоящото дело – гр.д. 286/91 г. на РС Левски.

От заключението на вещото лице се установява, че останалите 510 кв.м. от имота на ищците се владеят на място както следва – 120 кв.м. се владеят от ответниците Здравко Г.Д., Д.М. и Е.М.,*** владеят от А.А. /ищец и собственик/ и  представляват част от имот * от 1999 г. одобрен със заповед № * от 1999 г. Съдът е приел заключението на вещото лице, което не е оспорено от страните по делото, дадено е компетентно и след проучване на всички обстоятелства по делото, включително и приложеното към настоящото дело – гр.д. № 286/91 г. на РС Левски, след запознаване с предвижданията на съществуващите в общината кадастрални и регулационни планове за * от 1927 г. – до 1999 г., както и след извършване оглед на място.

В съдебно заседание са разпитани двама свидетели, от показанията на които се установява, че същите са орали двора на ищците и са установили, че през последните няколко години съседът на имота - М. /свидетелите посочват ответниците/ е заградил двора с мрежа, която пречи на А. и съпругата му да ползват целия си имот.

Съдът дава вяра на показанията на разпитаните по делото свидетели, които не са противоречиви помежду си и кореспондират и с останалите доказателства по делото и по-конкретно със заключението на вещото лице, което е извършило оглед на място.

Представените от ответниците писмени доказателства с представената от тях писмена защита не следва да бъдат обсъждани. Същите не са приемани от съда като доказателства и са представени след изтичане срока за отговор, без да са налице данни, че страната не е имала възможност по обективни причини да се снабди с тях в по-ранен момент и да представи същите с отговора на исковата си молба.

Предвид събраните по делото доказателства и обсъдени по-горе, съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход на делото следва да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищците направените деловодни разноски  общо в размер на 308 лв. от които  150 лв. заплатени като възнаграждение за един адвокат, 50 лв. заплатени като д.т., 3 лв. заплатени за банкови преводи, 5 лв. такса вписване и 100 лв. заплатени като депозит за вещо лице.

На основание изложеното, съдът

                                      Р Е Ш И :

На основание чл. 108 от ЗС ОСЪЖДА З.Д. ***, ЕГН **********, Д.М. *** адрес и Е.М. *** адрес  да отстъпят собствеността и предадат владението на А.А. ***, ЕГН ********** и С.А. ***. и адрес, ЕГН ********** ***, представляващи част от бивш парцел * по плана на * от 1927 г., който имот * понастоящем е част от имот * по ПУП на * одобрен със заповед № * от 1999 г.   и намиращи се на границата между имотите с № * по ПУП на * одобрен със заповед № */1999 г.

ОСЪЖДА З.Д. ***, ЕГН **********, Д.М. *** адрес и Е.М. *** адрес  да заплатят на А.А. ***, ЕГН ********** и С.А. ***. и адрес, ЕГН **********направените деловодни разноски в размер общо на 308 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: