РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _15.08._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _седми август_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_776_ по описа  за _2010_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 349 ал.6 от ГПК.

          С решение съдът е допуснал делба между страните по делото при два равни дяла – по един за всяка от страните върху недвижимия имот – предмет на делото. След влизане на решението в законна сила е постановено ново решение, с което недвижимия имот е поставен в дял на ищцата, а същата е следвало да заплати в 6 месечен срок уравнение на дела на ответника.

          Тъй като в законовия срок ищцата не е заплатила дължимото уравнение на дела на ответника, в РС Левски е постъпила молба от същия, с която се иска на основание чл. 349 ал. 6 от ГПК да се обезсили постановеното решение, с което имота е поставен в дял на ищцата и имотът да бъде изнесен на публична продан.

          Съдът е насрочил разглеждане на молбата в съдебно заседание, в което се явява лично ищцата и заявява, че действително не е заплатила дължимото уравнение на дела на ответника.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице основанията за приложение разпоредбата на чл. 349 ал. 6 от ГПК и следва да бъде обезсилено постановеното решение, с което имота е поставен в дял на ищцата, а имотът следва да бъде изнесен на публична продан.

 На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА на основание чл. 349 ал. 6 от ГПК решение № 80/10.06.2011 г. на РС Левски по гр.д. 776/2010 г., в частта, в която в ДЯЛ на Н.М. с ЕГН ********** *** се поставя и тя получава:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в строителните граници на ***, с площ от 680 кв.м., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, лятна кухня, стопанска сграда, трайни насаждения и други подобрения, който съгласно плана на * от 1991 г. е с номер * при граници и съседи: * - на стойност 33727 лв.

и в частта, в която ЗА УРАВНЕНИЕ на дяловете е осъдена Н.М. да заплати на А.П. с ЕГН ********** ***  сумата от 15613,50 лв.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 349 ал.6 от ГПК ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в строителните граници на ***, с площ от 680 кв.м., ведно с построените в това дворно място жилищна сграда, лятна кухня, стопанска сграда, трайни насаждения и други подобрения, който съгласно плана на * от 1991 г. е с номер * при граници и съседи: *.

ПОЛУЧЕНАТА сума от продажбата на имота да се раздели на два равни дяла, от които  един за Н.М. и един за А.П..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване копие от решението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: