РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, 28.06.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _осми юни  2011 г. в състав:

 

                          Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                    Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_906_ по описа  за _2010_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС.      

            В исковата молба се твърди, че ищцата по силата на заповед № 4/1997 г. на Кмета на Община Белене е била обезщетена с апартамент и гараж в *, че след това бил издаден констативен нотариален акт, с който е призната за собственик. Твърди, че ответникът е сложил лепенки на вратата на гаража й и държи ключа от него, като със своите действия я лишава от възможността да владее и ползва собствения си недвижим имот.

          Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да отстъпи собствеността и предаде владението върху процесния гараж. Претендира и направените деловодни разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител е изразил становище, че предявения иск е неоснователен и недоказан и като такъв моли съда да го отхвърли.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от представената по делото заповед № 4/11.12.1997 г. на кмета на община Белене е, че на основание чл. 100 от ЗТСУ /сега отм./      е обзещетена М.З., като собственик на отчужден имот с апартамент № *, състоящ се от три стаи, баня с клозет в жил блок * на стойност 23247 лв., както и с гараж № *, на стойност 5365 лв.  Общата стойност на имотите, които получава като обезщетение М.З. е в размер на 28 612 лв По делото са представени задължителни писма от ДСК с наредител М.З. /л. 5 от делото/, видно от които е, че същата е изплатила стойността на имотите, които получава като обезщетение на 27.01.2998 г..

Съгласно разпоредбата на чл. 103 от ЗТСУ /отм./ собствеността на недвижимия имот, отстъпен като обезщетение се придобива по силата на самата заповед. Когато стойността, която е определена за заплащане не е заплатена, органът издал заповедта за обезщетение я отменя и обезщетява правоимащия с отстъпване на имот с по-малка стойност.

В настоящия случай е налице заповед за обезщетение по силата на която ищцата е станала собственик на посочените в нея апартамент и гараж. Представени са доказателства, че имота е своевременно заплатен, поради което няма основания да се приеме, че е последвала друга заповед за обезщетение, която евентуално да променя имота, с който се обезщетява лицето и която да не е представена по делото.

След придобиване на собствеността върху имота даден като обезщетение срещу недвижим имот ищцата се е снабдила с констативен нотариален акт, който също е приложен към делото.

Предвид посочените по-горе писмени доказателства, съдът приема, че по делото по един безспорен и категоричен начин е установена собствеността върху имота и тя принадлежи на ищцата.

В съдебно заседание е разпитан един свидетел, от показанията на който се установява, че върху вратите на гаража, хоризонтално на няколко места са поставени лепенки с кръгъл печат, върху който е изписано „НЕК” Стопански комплекс – Белене. С поставяне на посочените лепенки е очевидно, че ответника препятства отварянето на вратите и ползването на гаража.

Предвид изложеното, съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход на делото следва да бъде осъден ответника да заплати на ищцата направените деловодни разноски  общо в размер на 412,38 лв. от които  350 лв. заплатени като възнаграждение за един адвокат, 50 лв. заплатени като д.т., 1,41 лв. заплатени за банков превод и 10,97 лв. такса вписване.

На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И :

На основание чл. 108 от ЗС ОСЪЖДА „НЕК” ЕАД, София, с ЕИК 000649348 със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Триадица” № 8  да отстъпи собствеността и предаде владението на М.Н. ***, ЕГН ********** върху следния недвижим имот: ГАРАЖ № *, със застроена площ от 24,65 кв.м., който съгласно схема № 11481/25.11.2010 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №* – по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на ИД на АГКК, като гаража се намира на адрес: *, находящ се в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор *, с предназначение гараж в сграда, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: *.

ОСЪЖДА „НЕК” ЕАД, София, с ЕИК 000649348 със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Триадица” № 8  да заплати на М.Н. ***, ЕГН ********** направените деловодни разноски в размер на 412,38 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: