РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _31.08._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в закрито съдебно заседание на тридесет и първи август_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

при участието на секретаря __ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_599_ по описа  за _2011_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Постъпила е молба с правно основание чл. 251 от ГПК за тълкуване на постановеното решение.

          В молбата се твърди, че състав на РС Левски е постановил решение, с което е признал за установено, че ответникът по делото дължи на ищцовото дружество подробно описани в решението суми. Твърди се, че въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело по описа на СИС при РС Горна Оряховица, че са предприети изпълнителни действия по отношение ответника, но след предприемане на тези действия, пълномощник на „П.” ЕООД е възразил срещу предприетите действия с довода, че към момента на изпълнението дружеството не е съдружник в консорциума и не носи имуществена отговорност за задължения, възникнали за него.

          С оглед на това твърдение и възникналия правен спор се твърди, че съдебния изпълнител е спрял изпълнителните действия до изясняване на надлежната страна срещу която изпълнението следва да бъде насочено. Тъй като в постановеното решение е посочено само наименованието на консорциума, представляващ гражданско дружество, без да бъдат уточнени съдружниците в него, които по силата на чл. 361 от ЗЗД носят отговорност съразмерно на дела си за задълженията на дружеството, считат, че постановеното решение е неясно и това налага тълкуването му по смисъла на чл. 251 от ГПК.

          Молят съда да постанови решение, с което да допусне тълкуване на решение № 210 по гр.д. 599/2011 г. на РС Левски  в следния смисъл, като се приеме за установено, че вземането на „З.” ЕАД е по отношение на „С.” ДЗЗД със съдружници „П.” ЕООД и „Е.” ЕООД.

          Видно от изложеното в искането на молбата е, че същото касае допълване на  решението, но тъй като за страната не са налице основанията за произнасяне по реда на чл. 250 ал.1 от ГПК /тъй като е налице произнасяне на съда по цялото й искане/, и възможността да се иска допълване по този текст е преклудирана, то същата е сезирала съда с молба по чл. 251 ал.1 от ГПК.

          Съгласно правната доктрина и съдебната практика на тълкуване по реда на чл. 251 от ГПК подлежат съдебни решения, които са неясни от гледна точка прилагане на техните последици: зачитане силата на пресъдено нещо, изпълнителна сила или конститутивно действие, нещо което не е налице в настоящия случай при наличие на ясен диспозитив относно страните и спорното право. Съдът се е произнесъл точно и ясно по направеното искане и в случай, че допълни диспозитива на решението с исканото уточнение, то би се заобиколил закона и би допълнил, а не тълкувал постановеното решение.

          Предвид изложеното, съдът приема, че искането за тълкуване не се основава на неяснота на формираната в съдебното решение правна воля на съда относно спорното право, в който случай само е допустимо тълкуване по реда на чл. 251 от ГПК, с оглед на което молбата се явява неоснователна.

          На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. №2841/09.08.2012 г. от процесуалния представител на „З.” ЕАД *** за тълкуване на решение № 210/19.12.2011 г. на РС Левски, постановено  по гр. д. 599/2011 г. на същъия съд.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: