РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.06._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _четвърти юни_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_974_ по описа  за _2011_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК.

          В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество е потребител на ел. енергия, че на 04.08.2008 г., представляващия дружеството узнал, че служители на ответното дружество са направили проверка в намиращият се в близост до обекта трафопост и е необходимо да се яви при тях, че след явяването си на място му е предоставен за подпис протокол за вече извършена проверка и след подписване на същия бил уведомен, че са констатирани нередности, които са обяснили, че са описани в протокола и му бил връчен констативен протокол за проверка от 04.08.2009 г. Твърди също така, че в последствие била извършена корекция на сметката на дружеството за консумирана електрическа енергия, както и че в последствие е начислена сума в размер на 10 030,78 лв. за консумирана, но незаплатена електрическа енергия, като е коригирана сметката на дружеството за електроенергия за периода м. V.2009 г. – м. VІІІ.2009 г.

          Твърди се, че през м. юли 2007г. ищцовото дружество е преустановило дейността си в обекта, че в резултат на това е намаляла и консумацията на електроенергия, че не е изразходило количеството енергия, която е остойностена за плащане и счита, че претендираната от ответника сума от 10 030,78 лв. не е дължима и не е ясно въз основа на какво е формирана. Оспорва изцяло съдържанието на констативния протокол. Заявява, че поддържането на техническата изправност на средствата за търговско измерване е задължение на електроразпределителното дружество, още повече, че процесният измервателен уред е поставен на място, достъпно само и изключително на служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и че отсъства основание в тежест на потребителя да се възложат правните последици от неточното изпълнение на задълженията на доставчика.

          Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на „ЧЕЗ Електро България” АД, че за периода м. май 2009 г. – м. август 2009 г. „Р.” ООД не дължи на ответника сумата 10 030,78 лв., представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия в обект, находящ се в ***, с партиден номер * и абонатен № *.

          Претендира и направените деловодни разноски.

          Ответното дружество, в дадения от съда срок е представил отговор на исковата молба и е изразил становище, че предявеният иск е неоснователен и като такъв моли съда да го отхвърли.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          По делото е безспорно установено, че ищецът е потребител на електроенергия в обект, находящ се в *, на 04.08.2008 г.  упражнявайки правото си на контрол чрез свои служители ответното дружество е извършило проверка на електромера, измерващ ел. енергия, ползвана от ищеца. В резултат на проверката е съставен констативен протокол при условията и по реда на чл. 25 от общите условия на ответника за продажба на ел. енергия. В приложения към делото констативен протокол е направена констатация, че „индикатора на електромера не мига,  като има отчетен от еталона товар по кабела захранващ обекта, при оглед на ТТ  е установено, че вторичните вериги на втора и трета фаза са разкачени, първична на ТТ1 шунтира консумираната ел.енергия…”

          В съдебно заседание са разпитани в качеството на свидетели, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД извършили проверката – св. П.С. и П.Р. /л. 111-112 от делото/, от показанията на които се установява, че трафопостът, където се намира електромера на ищцовото дружество е в самостоятелна сграда, която се заключва, че при извършване на проверката е установено, че вратата на трафопоста е била заключена, че ключ към онзи момент за там „би трябвало да имат само служителите”  на ответника, че електромерът е статичен, индиректен, с три броя токови измервателни трансформатори, като е установено, че от вторичната верига са опънати по 2 кабела към клемния блок на електромера, че токовите трансформатори на 2 и 3 фаза са били разкачени проводници на вторичната намотка, които са отивали към електромера, а на първа фаза е била шунтирана /замостена/ вторичната намотка, което означава, че до първа фаза се отчита и би трябвало да се отчита 50 % от консумираната ел. енергия, а на втора и трета фаза не би трябвало да се отчита абсолютно нищо.  Свидетелите заявяват, че след сваляне капака на клемния блок на електромера са установили, че напрежението към електромера на първа фаза е свален, при което положение електромерът не отчита абсолютно нищо, а са установили, че към момента има консумация на ел. енергия, че  са разговаряли с представляващия ищцовото дружество, но той казал, че не знае нищо и няма обяснение какво и как е станало. Свидетелите са категорични, че не е възможно разкачането на кабелите да стане от само себе си, че трябва да е направено от човек, че са установили, че няма нарушение на държавните и метрологичните пломби на електромера, както и че за установеното са съставили констативен протокол.

          От обстоятелствената част на заключението на вещото лице /л. 103 от делото/ се установява, че не може да се установи с точност от кога не се отчита пълната /по 3 фази/ консумирана ел. енергия, защото същия е работил като еднофазен, т.е. отчитането е ставало само по едната фаза, а по другите две фази консумирана ел. енергия не се регистрира/отчита/. Вещото лице  е отразило, че съгласно таблица 1 справка, не се отчита консумирана ел. мощност след 26.05.2009 г. - общо за 70 календарни дни. Заключението не е оспорено от страните и е прието от съда.

          Видно от приложеното към делото писмо от ответника до ищеца /л. 14 / е, че ответното дружество е уведомило ищцовото, че на основание чл. 17 от Общите условия за продажба на електрическа енергия въз основа на предоставен от „ЧЕЗ Разпределение България” АД констативен протокол № 3002431/04.08.2009 г., след извършена проверка е начислена сумата от 10 030,78 лв. за консумирана, но незаплатена на „ЧЕЗ Електро България” АД електрическа енергия.

          По делото са представени и общите условия на „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД, видно от които, че в чл. 17 от общите условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД /л.40/ е предвидено продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия да изчислява и коригира сметките за ползвана от потребителя електрическа енергия за изминал период, а в чл. 25 ал.2 от общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България” АД /л.59/ е предвидено в случаите на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно въздействие върху СТИ електроразпределителното предприятие да изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от него или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване до датата наконстатирането на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 90 дни.

          По силата на предоставената му лицензия ответното дружество има господстващо положение на пазара за продажба на електрическа енергия в съответната територия. Потребителят е в положението на по-слабата страна в отношенията с ответното дружество – продавач от гледна точка както на позицията му в преговорите, така и на степента на информираност, той е в положение, което го принуждава да се съгласява с установените предварително от продавача /доставчика/ условия, без да може да повлияе на съдържанието им. При извършване на преценката дали клаузите на чл. 17 и чл. 25 от Общите условия  са неравноправни, респективно нищожни, трябва да се има предвид, че процесните Общи условия не са били предмет на индивидуално уговаряне между страните по правния спор.

Законодателят е дал възможност на доставчика не ел. енергия да обвързва съконтрахентите си с изработени от него Общи условия, но техните разпоредби не следва да нарушават основни принципи и императивни разпоредби на закона. Разпоредбата на чл. 2 ал.2 от ЗЕ урежда принципите за търговия с електрическа енергия, един от който е защита интересите на потребителите. Веднъж получил лицензия за определените дейности в енергетиката, доставчикът на електрическа енергия – лицензиант е длъжен да осигурява освен надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите с изключение на определени случаи, също и измерване и отчитане на електрическата енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл. 120 ал.1 от ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на ответника, поради което последният има задължение да осигури правилното и коректно функциониране, да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.

В случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Клаузата от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143 т. 6 и т.18 от ЗЗП, доколкото въпреки изискването за добросъвестност, създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Разпоредбите на чл. 17 и чл. 25 от цитираните по-горе Общи условия нарушават основните принципи на равнопоставеност между страните и на защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия. Липсва защита на интереса на потребителите при едностранна корекция на сметките за минал период, предприета от страна на дружеството – монополист, при неустановен период на грешно измерване или неизмерване на електрическата енергия, особено в хипотезата, когато инкасаторът на района периодично е отчитал доставената и потребена електрическа енергия за съответния период, за който в последствие е извършена едностранна корекция на сметките.  В настоящия случай както бе посочено по-горе измервателният уред за отчитане на доставената и потребена ел. енергия се е намирал в самостоятелно обособено помещение, находящо се извън обекта на ищцовото дружество, макар и в непосредствена близост до него, помещението /трафопоста/ е било заключено и достъп до него са имали съответните служители на ЧЕЗ. Самият уред не е бил с нарушени пломби и няма доказателства по делото служител или представител или наето от ищцовото дружество лице, да е манипулирало техническото средство, за да е налице виновно поведение на ищцовата страна.

По своята същност разпоредбата на чл. 25 и чл. 17 от цитираните по-горе Общи условия предвиждат санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно поведение на последния. Обективната отговорност е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е правомощие единствено на законодателя. Посочената клауза противоречи и на разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, която урежда пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която отговорност е винаги виновна и е в границите, посочени в чл. 82 от ЗЗД.

Поради това, че клаузата на чл. 17 от общите условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД и клаузата на чл. 25 ал.2 от общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България” АД приети на основание чл. 98 от ЗЕ са неравноправни по смисъла на чл. 143 т. 6 и т.18 от ЗЗП противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, съдът приема, че същите са нищожни на основание чл. 146 ал.1 от ЗЗП и чл. 26 ал.1 от ЗЗД. Поради нищожността на посочените клаузи, същите не обвързват страните и не намират приложение в техните правоотношения.

Предвид изложеното, съдът приема, че предявеният отрицателен установителен иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход на делото, следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените деловодни разноски сумата от 1552 лв. – съгласно представения списък на разноските.

На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124 ал.1 от ГПК по отношение на „Р.” ООД, с ЕИК * със седалище и адрес на управление *** и „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Илинден, ул. „Цар Симеон” № 330, че „Р.” ООД не дължи на „ЧЕЗ Електро България” АД сумата от 10030,78 лв., представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия в обект, находящ се в ***, с партиден номер * и абонатен № *, за което са издадени фактури за периода месец май 2009 г. – месец август 2009 г.

ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр. София със сочени по-горе данни да заплати на „Р.” ООД, *** направените деловодни разноски в размер на 1552 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: