РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.06._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _единадесети юни_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_87_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че с договор за потребителски кредит от 05.10.2009 г. сключен между ищцовото дружество от една страна като кредитор и С.С. – от друга страна като кредитополучател е предоставен на кредитополучателя кредит в размер на 500 лв, със срок на издължаване 12 седмици – на равни седмични вноски всяка по 53 лв., които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищцовото дружество. Твърди се, че ответника е преустановил плащането на вноските по кредита на 19.10.2009 г., като към тази дата е погасена 1 седмична вноска и са останали непогасени 11 погасителни вноски. Твърди се, че ответника дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 96,67 лв. за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 26.10.2009 г. до момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. 809/2011 г. Твърди се, че ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК е образувано ч.гр.д. 809/2011 г. по описа на РС Левски, което е уважено и е постановено издаването на изпълнителен лист, че в производството по чл. 417 от ГПК ищеца е представил извлечение от счетоводните книги относно вземанията си по отношения на ответницата, че длъжникът е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което в дадения едномесечен срок е предявен настоящия иск.

Моли се съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответника дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД сумата от 466,55 лв. главница, 116,45 лв. – надбавка по чл. 4 от договора, сумата от 96,67 лв. лихва за забава, ведно със законната лихва, считано от 10.11.2011 г. до окончателното изплащане на дълга, представляваща задължение, поради неизпълнение на договор за кредит с номер CASH-* от 05.10.2009 г., както и направените разноски в заповедното производство. Претендират се направените разноски и по настоящото дело.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК  е постъпил писмен отговор от страна на ответника, който е изразила  становище по предявения иск, като е заявила, че не дължи исковата сума и не е сключвал договор с ищцовото дружество. Оспорва положените подписи на договора и представените документи за сключване на договора.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Видно от представеният по делото договор за потребителски заем, сключен между страните е, че на ответника е предоставен кредит в размер на 500 лв., със срок на издължаване 12 седмици – на равни седмични вноски от по 53 лв..

          Ответникът, въпреки направените оспорвания в отговора на исковата молба не е представил каквито и да било доказателства в подкрепа на твърденията си.

          Предвид събраните доказателства по делото, съдът приема, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

          При този изход на делото, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 125 лв., от които сумата от 25 лв. заплатена като д.т. при завеждане на настоящото дело и сумата от 100 лв., която се дължи като юрисконсултско възнаграждение.

          Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 422 ал.1 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ВЗЕМАНЕТО на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД  със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.П., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 130697606, по отношение на С.С. ***, ЕГН **********, който дължи сумата от 466,55 лв. -  главница представляваща неизплатени задължения по договор за потребителски заем с номер CASH – * от 05.10.2009 г., сумата от 116,45 лв. – представляваща надбавка по чл. 4 от договора, сумата от 96,67 лв., представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от 26.10.2009 г. до 10.11.2011 г.,  както и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението – 10.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА С.С. със сочена по-горе самоличност да заплати на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД   гр. София, със сочени по-горе данни, направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 125 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: