Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ, _15.08._  2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Левченски районен съд в съдебно заседание на _седми август_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Я.Д._ и в присъствието на прокурора __, като   разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело №_129_ по описа за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е иск с правно основание чл. 236, ал.2, във връзка с чл.228 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ищецът е дал под наем на ответника недвижим имот, че договора е прекратен поради изтичане на срока по същия, че след прекратяването на договора ответната страна е продължила ползването на имота.

Счита, че ответната страна му дължи обезщетение на база наемна цена съгласно договора за наем.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати обезщетение на основание чл. 236 ал.2 от ЗЗД общо в размер на 1053 лв. за периода м. януари 2011 г. до м.януари 2012 г. вкл.  – съгласно издадени и посочени  фактури.

Претендира законната лихва върху главницата считано от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски.

          Предявен е иск  с правно основание по чл. 236 ал.2 във връзка с чл. 232 ал. 2, чл. 228 от ЗЗД – за претендираните суми като обезщетение на база сключения договор за  наем

В дадения от съда срок ответната страна не е представила отговор на исковата молба, не е изразила становище, не е представила доказателства и не е направила доказателствени искания.

Назначеният процесуален представител на ответника – адвокат В.Н. – не се явява в с.з. Постъпила е молба от същата, в която заявява, че е съгласна да се даде ход на делото. Няма възражения по съставения проект за доклад. Поради невъзможност да осъществи контакт с подзащитния си и да ангажира насрещни доказателства за оборване на иска, да се приеме, че няма да сочат такива. Да се приключи съдебното дирене. След приключване на съдебното дирене, моли съда да се произнесе с решение, съобразно представените доказателства.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Представено е копие от договор за наем, сключен между страните по делото, от който се установява, че на наемателя е предоставено посоченото в исковата молба помещение на ищеца, като ответника е следвало да заплаща месечен наем.

          Представена е счетоводна справка за дължимите от ответника на ищеца суми.

          Ищцовата страна е изпратила съобщение до ответника, че в 7-дневен срок от получаване на същото следва да внесе обезщетение на база дължимия наем.

          Съдът приема за безспорно установено, че е сключен договор за наем между “НЕК“ ЕАД и ответника. Ищецът е предоставил на ответника за възмездно ползване посоченото в исковата молба помещение. Тъй като е постигнато съгласие между страните относно елементите на договора, е създадено наемно правоотношение. Наемодателят се е задължил да предаде помещението, предмет на договора, във вид, отговарящ на предназначението му, а наемателят – да заплаща своевременно наемната цена, разходите за текущ ремонт, осветление, отопление, вода, такси – консумативи, свързани с използването на помещението.

          С оглед на събраните по делото доказателства съдът приема, че искът е основателен и доказан. Ответникът не е представил каквито и да било доказателства, че е платил задълженията си към ищеца, касаещи процесния период, както и че е върнал процесния имот /предавайки ключовете/ на негови собственик. При това положение следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца дължимото обезщетение за ползването на имота, на база наем така, както е посочено в исковата молба, законната лихва върху главницата считано от датата на завеждане на иска,  както и деловодни разноски, представляващи платената от „НЕК” ЕАД държавна такса в размер на 50 лв..

          Предвид изложеното, съдът

Р Е Ш И :

          ОСЪЖДА Ю.И.,***,  да заплати на „НЕК” ЕАД гр.София ул.„Триадица” № 8, с ЕИК 000649348, сумата от 1053,00 лв. – главница, представляваща обезщетение на база наем за периода  от м. януари 2011 г. до м. януари 2012 г. включително, законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в РС Левски – 29.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата, както и деловодни разноски  в размер на 50 лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: