РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _14.09._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _дванадесети септември_ 2012 г. в състав:

 

                      Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _И.П._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­_205_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Постъпила е искова молба с правно основание чл. 49 ал.1 от СК.

*********************************************************

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

          НА ОСНОВАНИЕ  чл.50 от СК ПРЕКРАТЯВА сключения на * г. в * граждански брак между Ю.Б. – П., с ЕГН ********** *** и П.П. с ЕГН ********** ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ю.Б.-П. И П.П. споразумение, съгласно което:

Родителските права по отношение на малолетното дете Г.П., с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на нейната майка Ю.Б..

Бащата П.П. със сочена по-горе самоличност се задължава да заплаща ежемесечна издръжка а малолетното дете Г.П. с ЕГН **********, платима, чрез нейната майка и законен представител Ю.Б. – със сочена по-горе самоличност, в размер на 75,00 лева месечно, считано от 01.09.2012 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване.

На бащата се дава възможност да вижда и взема детето при себе си всяка всяка първа и трета седмица от месеца от 17:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя, както й един месец през лятото, като този период не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Семейното жилище представляващо апартамент в *** се предоставя за ползване на Ю.Б. и детето.

След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Б..

След развода издръжка страните не си дължат.

Направените деловодни разноски остават за страните така, както са направени.

Придобитите по време на брака движими и недвижими вещи ще бъдат предмет на друго производство.

ОСЪЖДА Ю.Б.-П. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв.

ОСЪЖДА П.П. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв., както и д.т. върху размера на издръжката, а именно д.т. в размер на 54 лв.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: