РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _06.07._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _двадесет и пети юни_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_229_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по ч.гр.д. 159/2012 г. по описа на РС Левски, съдът е уважил подаденото от ищеца  заявление и е разпоредил ответника да заплати сочените със заявлението суми. Твърди се, че длъжникът е депозирал възражение по делото, поради което е предявен настоящия иск за установяване на вземането на заявителя. Твърди се, че дължимата сума е по сключен договор за доставка на телекомуникационни услуги, като на ответницата е дадено потребителско име, че ищцовото дружество се е задължило в продължение на 24 месеца да намали с 20 % цената на месечния абонамент, а ответницата се е задължила в продължение на тези 24 месеца да не прекратява договора а доставка на услуги. Твърди се, че ответницата е спряла да изпълнява своите договорни задължения, като през месец юни 2011 г. е спряла да заплаща месечната абонаментна такса,  че договорът е прекратен, поради неплащане на месечната абонаментна цена повече от 45 дни от датата на падежа  на плащането, че тъй като договорът е прекратен, поради виновното поведение на ответницата, тя дължи уговорената неустойка, като счита, че ответницата му дължи общо сумата от 384,33 лв.

Моли се съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответника дължи на ищеца сумите посочени в заявлението за издаване на заповед – по вид и размер. Претендира и направените деловодни разноски.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от страна на ответницата, която изразява становище, че предявеният иск е неоснователен. Твърди че със съгласието на служител на ищцовото дружество е подала заявление за временно спиране ползването на услугата, тъй като за период от 01.06.2011 г. до 01.09.2011 г. й предстои отсъствие от страната, поради това, че е на работа в чужбина. Твърди, че заявлението за временно спиране/прекратяване/ ползването на услугата е подадено до ответника на 19.05.2011 г. и на същата дата съгласно указанието на същия служител е върнала на ищцовото дружество предоставения й преди това приемник за цифрова телевизия и карта за условен достав, за което е съставен приемо-предавателен протокол. Твърди също така, че от момента на предаване на посочените по-горе карта и приемник е прекъснато и ползването на интернет и цифрова телевизия. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли изцяло иска като неоснователен.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Видно от представения по делото договор за доставка на услуги между страните по делото е, че между тях е сключен договор по силата на който ищцовото дружество се е задължило да предостави на ответницата достъп до услуги – разпространение на радио и телевизионни програми  и допълнителна информация в цифров кодиран вид по стандарт или аналогов. Договорът е сключен по промоция за срок от 24 месеца. Представено е и тристранно споразумение с участието на страните по делото и „Н.” ООД, по силата на което споразумение  ищцовото дружество се е задължило да намали с 20% цената на месечния абонамент, а ответницата, в качеството си на потребител се е задължила да не прекратява едностранно  по реда на раздел ХІ от общите условия за доставка на услуги договорите за доставка на услуги, сключен между него и двата оператора, единият от които ищцовото дружество, а вторият – посоченото по-горе дружество „Н.” ООД. С тристранното споразумение е предвидена неустойка за неизпълнение на задълженията по споразумението. 

          Ответницата е представила заявление с № 23789 от 19.05.2011 г., с което е уведомила ищцовото дружество, че поради отсъствие от страната – работа в чужбина е поискала да бъде прекратено временно ползването на услугата по договора, за периода от 01.06.2011 г. до 01.09.2011 г. Това обстоятелство не се оспорва от ищцовата страна и в съдебно заседание е направено уточнение на обстоятелствената част на исковата молба, като е заявено, че твърдението на ищцовото дружество е, че  ответницата е спряла да изпълнява договорните си задължения, като през месец септември 2011 г. е спряла да заплаща месечната абонаментна такса, осигуряваща достъп до доставените от ищцовото дружество услуги.  С направеното уточнение е видно, че ищцовото дружество признава, че действително за периода от 01.06.2011 г. до 01.09.2011 г. е налице изпълнение на договора, като неизпълнението на същия е започнало след 01.09.2011 г.

          Ответницата не е представила каквито и да било доказателства, от които да е видно, че след изтичане на срока на временното прекратяване ползването на услугата по договора – след 01.09.2011 г. е продължила да изпълнява задължението си съгласно договора и сключеното допълнително споразумение към него, поради което същата се явява неизправна страна по договора и съгласно клаузите на допълнителното споразумение тя дължи уговорената със същото неустойка.

          При това положение, предявеният иск се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

          При този изход на делото, следва да бъде осъдена ответницата да заплати на ищцовото дружество направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 175 лв., от които сумата от 25 лв. заплатена като д.т. при завеждане на настоящото дело и сумата от 150 лв. представляваща дължимото юрисконсултско възнаграждение.

          Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 422 ал.1 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ВЗЕМАНЕТО на „Н.” ООД  със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя Е.Д., с ЕИК *, по отношение на В.Ц. *** ЕГН **********, която дължи сумата от 384,33 лв.- главница представляваща договорна неустойка, дължима поради виновно неизпълнение на сключения на 16.04.2011 г. договор за доставка на услуги и споразумение към него от същата дата, както и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението – 13.03.2012 г. до окончателното изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА В.Ц. със сочена по-горе самоличност да заплати на „Н.” ООД *** със сочени по-горе данни, направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 175 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: