РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _05.07._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _двадесет и пети юни_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_230_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по ч.гр.д. 173/2012 г. по описа на РС Левски, съдът е уважил подаденото от ищеца  заявление и е разпоредил ответника да заплати сочените със заявлението суми. Твърди се, че длъжникът е депозирал възражение по делото, поради което е предявен настоящия иск за установяване на вземането на заявителя. Твърди се, че дължимата сума е по предоставен кредит в размер на 2040 лв.  от „Уникредит кънсюмър Файненсинг” АД, който кредит е следвало да се погаси чрез 48 месечни погасителни вноски, първата от които дължима на 30.01.2008 г. Твърди се, че кредитополучателят не е изпълнил задълженията си за плащане на месечните погасителни вноски, така както са били уговорени с договора за кредит, че на 25.08.2010 г. кредиторът е прехвърлил вземането си на ищцовото дружество. Твърди се, че  ответника е канен да заплати сумата, но до момента на депозиране на исковата молба, плащане не е настъпило.

Моли се съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответника дължи на ищеца сумите посочени в заявлението за издаване на заповед – по вид и размер. Претендира и направените деловодни разноски.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от страна на ответника, който не изразил становище по предявения иск, не е представил доказателства и не е направил доказателствени искания.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          В съдебно заседание е постъпила молба от ищцовото дружество, в която се заявява, че ответницата е заплатила главницата след завеждане на настоящото производство, поради което се претендира, същата да бъде осъдена да заплати на ответника само законната лихва върху главницата  от 1287,39 лв. за периода от датата на депозиране на заявлението – 22.03.2012 г. до датата на плащане на вземането за главница – 10.05.2012 г., която сума е в размер на 18,15 лв., претендира направените разноски в заповедното и в настоящото производство, които са в размер по 25,75 лв. за всяко едно от тези две производства.

          В съдебно заседание ответницата се е явила лично и е заявила, че е платила сумата от 1287,39 лв. по договора за кредит. Същата е представила вносни бележки за заплатената сума, както и за заплатени разноски по делото в размер на 25,75 лв.

          Предвид направеното признание на ищеца, че е получил дължимите му се суми, което съответства и на представените по делото писмени доказателства, съдът приема, че следва предявеният иск за установяване на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение следва да бъде отхвърлено. Следва обаче да бъде уважено искането за присъждане на направените деловодни разноски в настоящото производство, тъй като видно от доказателствата по делото е, че ответницата е извършил дължимите плащания едва след завеждане на настоящото производство и същата като станала повод за завеждане на делото дължи направените разноски по същото. По отношение на претенцията за законната лихва върху главницата за посочения период – за сумата от 18,15 лв., съдът приема, че и този иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен. Действително плащането е извършено на посочената дата – 10.05.2012 г. и ответницата дължи законна лихва от датата на подаване на заявлението в РС Левски - 22.03.2012 г. до изплащане на главницата – 10.05.2012 г. Ответницата не е оспорила, че дължимата лихва е в размер на 18,15 лв., поради което не е назначавана експертиза и следва тази сума да бъде присъдена на ищеца.

          Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск за приемане за установено вземането на „Е.” ООД със седалище и адрес на управление  ***, с ЕИК * по отношение на Н.Г. ***, ЕГН ********** за сумата от 1287,39 лв., представляваща дължима сума по договор за отпускане на паричен заем № 98118 и за направените по ч.гр. д. 173/2012 г. деловодни разноски в размер на 25,75 лв.

ОСЪЖДА Н.Г. със сочена по-горе самоличност да заплати на „Е.” ООД със сочени по-горе данни сумата от 18,15 лв., представляваща законна лихва върху главницата от 1287,39 лв. за периода 22.03.2012 г. до 10.05.2012 г., както и направените деловодни разноски по настоящото производство в размер на 25,75 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: