РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _06.07._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _двадесет и пети юни_ 2012 г. в състав:

 

                      Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_254_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал.1 т.1,2 и 3 във връзка с чл. 225 от КТ.

В исковата си молба ищцата твърди, че е била в трудово правоотношение с ответника, че със заповед № 14/09.03.2012 г. е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ. Твърди, че уволнението й е незаконно. Навежда доводи, че не е налице намаляване обема на работа по длъжността, която заема, че не е извършен подбор между нея и другите две лица, които заемат сходни длъжности, както и, че не е спазено изискването на чл. 333 ал. 4 от КТ. Моли съда да постанови решение, с което да признае уволнението за незаконно и да го отмени, да я  възстанови на заеманата преди уволнението длъжност, да осъди ответника да й заплати обезщетение за оставането й без работа, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от завеждане на делото, до окончателното й изплащане.

В дадения от съда срок, ответникът  е представил отговор. Изразил е становище по предявените искове, като счита, че същите са неоснователни и моли съда да ги отхвърли.

Съдът, като прецени, представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Видно от представената по делото заповед № 14/09.03.2012 г. е, че на основание чл. 328 ал. 1 т.3 от КТ, поради намаляване обема на работа е прекратено трудовото правоотношение с Ц.Д., с място на работа кметство *, на длъжност  *, считано от 09.03.2012 г.  Като причини за прекратяване на трудовото правоотношение е отразено, че е налице намаляване обема на работа изразяващо се в намаляване обема на документооборота.

          Предмет на установяване на иска с правно основание чл. 344 ал.1 т.3 от КТ за признаване незаконност на уволнение извършено на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ е фактът на намаляване на обема на работа и дали това намаляване е свързано с изпълняваните от служителя трудови функции, съответно премахването на съответната щатна длъжност обусловено ли е от намаления обем на работата. Намаляването на обема на работа трябва обективно, фактически да съществува.  Фактическият състав на разпоредбата на чл. 328 ал.1 т.3 КТ изисква при изследване на елементите му проследяване на процеса на намаляване обема на работа да се отнася към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция. Следва да бъде установено как намаляването на обема на работата се е отразило на дейността, в която е бил зает до уволнението съответният работник или служител.

          В настоящото производство ответникът е бил задължен да представи трудовото досие на ищцата. Същият е представил заверено копие от същото досие и от него се установява, че ищцата, която е била на длъжността * в кметство * е връчена длъжностна характеристика само на длъжността * в кметство *, подписана от същата на 03.01.2006 г. Към делото и копието от трудовото досие на ищцата няма подписана от нея длъжностна характеристика за длъжността *. От приложената на л. 18 от делото длъжностна характеристика е, видно, че длъжността на ищцата предполага „изготвяне на справки и приемане и предаване на информация, свързана с дейността на земеделските кооперации, сдружения и частни фирми, да изготвя форма 76 на работниците по ОСПОЗ, да осъществява връзка на кметството с отделите на Общината, да съдейства на отдел „стопански дейности” в общината за цялостната дейност и контрол на търговските обекти, да води на отчет и да изготвя договорите за наем с наемателите на общински имоти и общински земеделски земи на територията на кметството, да съставя, връчва и следи изпълнението на съставените от кмета на селото предупредителни писма”.

          Като причина за прекратяване на трудовото правоотношение в заповедта е посочено, че намаляването обема на работа се изразява в намаляване обема на документооборота. Работодателят е представил справка /л. 16 от делото/, за броя на входящата и изходяща поща на кметство *, от която е видно, че входящата поща през 2010 г. е 171 бр., а през 2011 г. същата е 157 броя – т.е. след елементарно математическо сравнение се установява, че през 2011 г. броя на входящите документи е с 14 по-малък от броя на входящите документи през 2010 г. След такова сравнение на изходящите документи се установява, че през 2011 г. броя на изходящите документи е с 46 по-малък от този на същите документи през 2010 г. От заключението на назначената по делото съдебно счетоводна експертиза се установява, че записванията в нотариалната книга през 2011 г. са 400 броя, а през 2010 г. същите са 359, т.е. този вид записвания през 2011 г. са увеличени в сравнение с 2010 г. с 41 броя. Установява се също така, че записванията в заповедната книга през 2010 г. са 49 броя, а през 2011 г. същите са 46 броя – т.е. само с 3 броя по-малко.

          От направеното по-горе сравнение на документооборота в * може да се направи извода, че броя на входящите и изходящите документи е намалял с 60, броя на нотариалните записвания се е увеличил с 41, а броя на записванията в заповедната книга е намалял с 3. Т.е. налице е действително намаление на документооборота само с 22 броя, тъй като през 2010 г. общо документооборота, включващ входяща, изходяща кореспонденция, записвания в нотариалната книга и записвания в заповедната книга е 1095, а през 2011 г. техният брой е 1073. От тук може да се направи извода, че твърдяното намаление на документооборота през 2011 г. е незначително, в сравнение с 2010 г. За 2012 г. по делото не са ангажирани доказателства, от които да могат да се направят различни от посочените по-горе изводи.

          Следва, обаче да бъде отразено, че видно от цитираната по-горе длъжностна характеристика в задълженията на ищцата няма вменено задължение за водене на входяща, изходяща кореспонденция и за извършване на записвания в нотариалната книга и в заповедната книга. Ако приемем,  че тези задължения са част от длъжностната характеристика като специалист *, то по делото няма представени доказателства дали само тези задължения са включени в нея или има и други, за да се направи цялостна преценка за обема на работа. Дори да се приеме, че това са всичките задължения на ищцата във връзка с дейността по *, то по-горе бе отразено, че действителното намаление на документооборота е само с 22 броя, което е незначително, в сравнение с общ документооборот над 1000 броя на година. Не бяха ангажирани доказателства за намаляване обема на работа във връзка с другите задължения на ищцата, по подписаната и посочена по-горе длъжностна характеристика като специалист „стопанска дейност” на кметството.

          Във връзка с възраженията на ищцата, че не е извършен подбор от работодателя преди прекратяване на трудовото правоотношение с нея, тъй като в кметство * има още две служителски на сходни длъжности, съдът приема, че и те са основателни.Видно от представеното поименно длъжностно разписание е, че в кметството  към 14.11.2011 г. на работа са били трима специалисти, от които Й.Г. *, Ц.Д. – ищцата – като специалист * и И.Н. като *. От тук следва извода, че ищцата и И.Н. са били на сходни длъжности,  тъй като и двете са били специалисти *, а ищцата и специалист *. Видно от представената на л. 55 от делото заповед № 30 от 08.05.2012 г. е, че със същата е прекратено трудовото правоотношение с И.Н. – т.е. към момента на прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата  /сторено на 09.03.2012 г./ И.Н. също е била в трудово правоотношение с ответника, била е на сходна длъжност, по делото няма данни към онзи момент да са били предприети каквито и да било действия за прекратяване и на нейното трудово правоотношение и ответникът не е представил каквито и да било доказателства да е извършил подбор между ищцата и Н.. Подборът е задължителен, когато се засяга една от няколко щатни бройки за една и съща или сходна длъжност. В настоящия случай се касае до прекратяване на трудовото правоотношение със служителката на една от две сходни длъжности в рамките на кметство * и работодателят е бил длъжен да извърши подбор.

          Основателно е и твърдението на ищцата относно  неспазване изискването на чл. 333 ал. 4 от КТ. Видно от представеното по делото /л. 13/ е, че кмета на кметство *  е поискал разрешение от синдикалната организация при кметство * за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата, като писмото е изведено на 02.03.2012 г.  На л. 12 от делото е представено писмо до кмета на * /оспорено от ищцата/, от което се установява, че по повод искане на кмета /посочен е изх. № на писмото от л. 13 и цитирано по-горе/, същия е уведомен, че след проведено събрание на членовете на синдикалната организация при кметство * и след проведено гласуване, някой е подписал, че „не възразява и дава съгласие” да бъде прекратено трудовото правоотношение с ищцата, поради намаляване обема на работа. Писмото няма поставен входящ номер на кметството, макар на същото да има в долен ляв ъгъл изписана дата 02.03.2012 г. и положен подпис на „председател”, то от същото не личи да е получено от неговия адресат – кмета на *, ако е получено кога е получено и кой се е подписал като председател. В съдебно заседание е разпитана в качеството на свидетел Й.Г., която заявява, че е председател на синдикалната организация и тя се е подписала на предявеното й писмо, като заявява, че съгласието е дадено на посочената в писмото дата 02.03.2012 г. Самата свидетелка заявява, че по принцип „всички документи, които са постъпили в кметството, трябва да имат входящ номер”, нещо повече самата тя е поставила изходящ номер на искането от кмета до нея самата – като председател на синдикалната организация и очевидно предвид и заявеното, че всички документи, които са постъпили в кметството трябва да имат входящ номер, на същата е известно, че преди предаване на писмото на неговия адресат, в случая кмета, на същото като официално писмо, а не лична кореспонденция е следвало да се сложи входящ номер.  Очевидно е, че е възможно антидатиране или съставяне  на писмото единствено за целите на доказване по настоящото дело. Със свидетелските показания на единствената останала на работа като специалист в кметството служителка се цели доказването на значим за изхода на настоящото дело факт, който е в интерес на работодателя /с оглед установяване спазването на процедурата по чл. 333 ал.4 от КТ/, а нейните показания са обясними с оглед йерархическата й зависимост от кмета и желанието на същата да не си навлича „гнева” на своя работодател.

          Предвид изложеното, съдът приема, че по настоящото дело не е установено по един несъмнен и категоричен начин действително да е налице намаляване обема на работа, не е извършен подбор между служителките заемали сходни длъжности към момента на прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата и не е спазена процедурата по чл. 333 ал.4 от КТ, като по делото няма категорични доказателства, от които да се установи, че работодателят е получил съгласие от синдикалния орган за конкретното уволнение най-късно до момента на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.  

          При това положение следва да бъде признато уволнението на ищцата  за незаконно и да бъде отменено същото на основание чл. 344 ал.1 т.1 от КТ.

          При този изход на главния иск, следва да бъде възстановена ищецата на предишната работа на основание чл. 344 ал.1 т.2 от КТ, а именно на длъжността * с място на работа – кметство *, както и да бъде осъден ответника да заплати на ищцата обезщетение за времето през което същата е останала без работа, но за не повече от 6 месеца – предвид разпоредбата на чл. 344 ал.1 т. 3 във връзка с чл. 225 от КТ.

          По делото е представено копие от регистрационна карта на ищцата в Бярото по труда в гр. Левски. Назначена е съдебно-счетоводна експертиза която да определи какъв е размера на евентуално дължимото се обезщетение на ищцата за съответните периоди. От заключението на вещото лице се установява, че дължимата сума като обезщетение за периода 09.03.2012 г. – 25.06.2012 г. е в размер на 1172,68 лв.

          Предвид изложеното следва да бъде осъден ответника да заплати на ищцата на основание чл. 344 ал.1 т.3 във връзка с чл. 225 ал.1 от КТ обезщетение за времето през, което същата е останала без работа  - за периода 09.03.2012 г. – 25.06.2012 г. в размер на 1172,68 лв.

          При този изход на делото следва да бъде осъден ответника да заплати на ищцата направените по делото разноски, включващи възнаграждение за един адвокат, а именно деловодни разноски в размер на 290 лв. Следва да бъде осъден ответника да заплати на РС Левски направените деловодни разноски в размер на 180 лв. – представляващи заплатеното от бюджета на съда възнаграждение на вещото лице.

          Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 344 ал.1 т.1 от КТ  ПРИЗНАВА уволнението на Ц.Д. с  ЕГН ********** ***, със заповед № 14/09.03.2012 г. издадена от кмета на кметство *, за НЕЗАКОННО и го ОТМЕНЯ.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 344 ал. 1 т.2 от КТ ВЪЗСТАНОВЯВА Ц.Д. със сочена по-горе самоличност на заеманата преди уволнението работа – на длъжността специалист * с място на работа – кметство *.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 344 ал.1 т.3 във връзка с чл. 225 ал. 1 от КТ  ОСЪЖДА ответника КМЕТСТВО * да заплати на Ц.Д. със сочена по-горе самоличност обезщетение за времето, през което същата е останала без работа за периода 09.03.2012 г. – 25.06.2012 г. в размер на 1172,68 лв.

ОСЪЖДА ответника КМЕТСТВО * да заплати на Ц.Д. със сочена по-горе самоличност направените деловодни разноски в размер на 290 лв.

ОСЪЖДА ответника КМЕТСТВО * да заплати на Районен съд гр. Левски направените деловодни разноски в размер на 180 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок,  който срок съгласно разпоредбата на чл. 315 ал.2 от ГПК започва да тече от 06.07.2012 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: