РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.08._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _тринадесети август_ 2012 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _В.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­­_292_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск за делба – първа фаза по допускането на делбата.

В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на недвижим имот, който не могат доброволно да си поделят. Моли се съда да постанови решение, с което да допусне делба върху процесния недвижим имот.

Ответниците изразяват съгласие за допускане на исканата делба. Заявяват, че действително са съсобственици на процесния имот, който не могат доброволно да поделят, тъй като част от имота е публична държавна, а друга част - частна държавна собственост и съгласно ЗДС имоти със статут на публична държавна собственост не могат да бъдатк предмет на разпоредителни сделки, каквато би била доброволната делба.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от представения акт за държавна собственост 3209/02.12.2004 г. е че НЕК е признат за собственик на 11445 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ в стр. кв. 124, целият с площ от 35300 кв.м.

Представен е акт за държавна собственост № 2471/27.06.2003 г., от който се установява, че Електроразпределение ЕАД е собственик на 26770 кв.м. идеални части от УПИ ІІІ 124 целия от 40700 кв.м., а от АДС № 3344/09.03.2005 г. и АДС 952/18.07.2991 г. се установява, че НК „ЖИ” е собственик на реална част от 1800 кв.м. от имота, върху които са построени обекти на железопътната инфраструктура, поради което по силата на закона земята и сградите са с характер на публична държавна собственост.

Със заповед на кмета  на Община Левски № 185/29.01.2009 г.  на основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129 ал.3 от ЗУТ и протокол № 3/27.01.2009 г. р.1 на общински съвет по устройство на територията е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация и застрояване, като съсобствения на страните УПИ ІІІ-2686,2687 в кв. 124 по ПУП на гр. Левски е разделен на нови пет урегулирани поземлени имоти  - УПИ V с идентификатор 43236.401.3341 с площ 20784 кв.м., упи VІІІ с идентификатор 43236.401.339 с площ 1577 кв.м., УПИ VІ с идентификатор 43236.401.3342 с площ 5313 кв.м. , УПИ ІV с идентификатор 43236.401.3340 с площ 10856 кв.м. и УПИ VІІ с идентификатор 43236.401.3343 с площ 1800 кв.м.

Със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началника на СГКК Плевен е извършено изменение на КК и КР по отношение на поземлените имоти с идентификатор 43236.401.2309 и 43236.401.2310 /със стари идентификатори УПИ ІІІ-2686 и УПИ ІІІ-2687 в кв. 124/, като от тях са образувани нови пет поземлени имоти с идентификатори: № 43236.401.3340 с площ от 10880 кв.м., № 43236.401.3341 с площ от 20600 кв.м., № 43236.401.3342 с площ от 5312 кв.м., № 43236.401.3343 с площ от 1802 кв.м. и № 43236.401.3339 с площ от 1582 кв.м.

Тъй като делбата се извършва съгласно положението на имотите по действащия план, то предмет на делбата са петте УПИ – посочени по-горе. Собствеността на образуваните УПИ произтича от собствеността на преобразувания имот, поради което собственици на нови УПИ са собствениците на имотите послужили за кадастрална основа на плана, който няма действие за прекратяване на съсобствеността.

При това положение, съдът приема, че новообразуваните пет поземлени имоти с идентификатори: № 43236.401.3340 с площ от 10880 кв.м., № 43236.401.3341 с площ от 20600 кв.м., № 43236.401.3342 с площ от 5312 кв.м., № 43236.401.3343 с площ от 1802 кв.м. и № 43236.401.3339 с площ от 1582 кв.м. са съсобствени  между страните, съобразно притежаваните от тях идеални части върху поземлените имоти с идентификатор 43236.401.2309 и 43236.401.2310 /със стари идентификатори УПИ ІІІ-2686 и УПИ ІІІ-2687 в кв. 124/, а именно НЕК ЕАД е собственик на 11445 идеални части от имотите, ДП „НКЖИ” е собственик на 1800 идеални части от имотите и ЧЕЗ „Разпределение България” АД  е собственик на 26770 идеални части от имотите.

Предвид изложеното, съдът приема, че следва да бъде допусната делба върху съсобствените имоти, конкретизирани по-горе при 40015 равни дяла, от които  за НЕК ЕАД - 11445 равни дяла, за ДП „НКЖИ” - 1800 равни дяла и за ЧЕЗ „Разпределение България” АД  - 26770 равни дяла.

На основание изложеното, съдът

                                      Р Е Ш И:

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица” № 8 с ЕИК 000649348, НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” със седалище и адрес на управление  гр. София, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 и „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Илинден ул. „Цар Симеон” № 330, с ЕИК 130277958 върху следните недвижими имоти:

- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3340 в гр. Левски, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007 г., на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началник на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Левски ул. „П.Р. Славейков”, с площ от 10880 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 43236.401.2314, 43236.401.3343, 43236.401.3342, 43236.401.3339, 43236.401.2192.

- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3341 в гр. Левски, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007 г., на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началник на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Левски ул. „П.Р. Славейков”, с площ от 20600 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 43236.401.3339, 43236.401.2305, 43236.401.2307, 43236.401.2192, 43236.401.2308.

- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3342 в гр. Левски, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007 г., на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началник на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Левски ул. „П.Р. Славейков”, с площ от 5312 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 43236.401.3340, 43236.401.3343, 43236.401.2305, 43236.401.3339.

- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3343 в гр. Левски,обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007 г., на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началник на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Левски ул. „П.Р. Славейков”, с площ от 1802 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 43236.401.2314, 43236.401.2305, 43236.401.3342, 43236.401.3340.

- поземлен имот с идентификатор 43236.401.3339 в гр. Левски, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007 г., на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-15-50/14.03.2009 г. на Началник на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: гр. Левски ул. „П.Р. Славейков”, с площ от 1582 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи на имота: 43236.401.3340, 43236.401.3342, 43236.401.2305, 43236.401.3341, 43236.401.2192.

ОТ ДОПУСНАТИТЕ до делба недвижими имоти да се образуват 40015 равни дяла, от които  за НЕК ЕАД - 11445 равни дяла, за ДП „НКЖИ” - 1800 равни дяла и за ЧЕЗ „Разпределение България” АД  - 26770 равни дяла.

ДЕЛБАТА следва да се извърши с помощта на вещото лице инж. K.A., което след внасяне на депозит от страна на ищеца в размер на 200 лв. да даде заключение относно реалната пазарна стойност на имотите и да предложи проект за разделянето им съобразно дяловете на страните и притежаваните от тях сгради в имотите.

След влизане на решението по допускане на делбата в законна сила да се уведоми ищеца да внесе в 1 седмичен срок определения депозит, като се укажат сметката и задължението за представяне на вн.б. в РС Левски,  и след внасяне на определения депозит да се призове вещото лице.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: