Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ, _23.08._  2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Левченски районен съд в съдебно заседание на _тринадесети август  две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Р.П._ и в присъствието на прокурора __, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело №_304_ по описа за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 422 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че с договор за потребителски кредит от 08.06.2009 г. сключен между ищцовото дружество от една страна като кредитор и И.С. – от друга страна като кредитополучател е предоставен на кредитополучателя кредит в размер на 1059.80 лв., със срок на издължаване 23 месеца – на равни месечни вноски всяка по 70.68 лв., които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищцовото дружество. Твърди се, че ответникът е преустановил плащането на вноските по кредита на 15.11.2010 г., като към тази дата са останали непогасени 3 погасителни вноски, че поради просрочие на три месечни вноски кредитът е станал предсрочно изискуем, съгласно чл.5, изр.2 от договора. Твърди се, че ответникът дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 33.69 лв. за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – 15.12.2010 г. до 28.03.2012 г. Твърди се, че ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д. №198/2012 г. по описа на РС - Левски, което е уважено и е постановено издаването на изпълнителен лист, след което длъжникът е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което в дадения едномесечен срок е предявен настоящият иск. Твърди се, че след издаване на заповедта за изпълнение длъжникът е заплатил частично главницата, изцяло надбавката и законната лихва за забава, като е останала дължима сумата от 16,41 лв. – представляваща главница.

Моли се съдът да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД сумата от 16.41 лв. – главница по предоставения кредит, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 10.04.2012 г. до окончателното изплащане на дълга, както и направените разноски в заповедното производство. Претендират се направените разноски и по настоящото дело.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от страна на ответника, който не е изразил становище по предявения иск, не е направил доказателствени искания и не е представил доказателства. Същият не се явява в съдебно заседание и не е направено искане за гледане на делото в негово отсъствие.

          Предвид това ищцовата страна е поискала постановяване на неприсъствено решение.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Съдът счита, че са налице основанията за постановяване на неприсъствено решение, предвид обстоятелството, че ответника своевременно е получил своите съобщение и призовка, указани са последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание. Предвид представените към исковата молба писмени доказателства, съдът счита, че искът е вероятно основателен. Налице са предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, поради което, съдът следва да постанови такова и да уважи изцяло исковата претенция.

          При този изход на делото следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 125 лв., от които 100 лв. за възнаграждение на адвокат и 25 лв. внесени като д.т.

          На основание изложеното и предвид разпоредбата на чл. 239 от ГПК, съдът

                                                Р Е Ш И :

          ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.П., с ЕИК 130697606 по отношение на И.С. ***, ЕГН **********, който дължи сумата от 16.41 лв. - главница представляваща неизплатени задължения по договор за потребителски заем с номер * от 09.02.2009 г., както и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението – 10.04.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски по ч.гр.д. №198/2012 г. на РС - Левски  в размер на 125 лв.

          ОСЪЖДА И.С. със сочена по-горе самоличност да заплати на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД   гр. София, със сочени по-горе данни, направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 125 лв.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК. 

          КОПИЕ от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: