Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.08._  2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Левченски районен съд в съдебно заседание на _двадесети август  две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Р.П._ и в присъствието на прокурора __, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело №_325_ по описа за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание по чл.240 във връзка с чл.79 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между страните е сключен договор за заем на 29.08.2011 г., по силата на който ищецът е дал в заем на ответницата сумата от 2700 лв. Твърди, че заемателят се е задължил да му върне получената сума в срок до 30.09.2011 г., но до момента на подаване на исковата молба не е върнал заетата сума.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати исковата сума, ведно със законната лихва върху нея, считано от завеждане на делото, до окончателното й изплащане. Претендира и направените деловодни разноски.

В дадения от съда срок ответницата не е представила отговор на исковата молба, не е изразила становище по предявения иск, не е представила доказателства и не е направила доказателствени искания.

          Предвид това ищцовата страна е поискала постановяване на неприсъствено решение.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Съдът счита, че са налице основанията за постановяване на неприсъствено решение, предвид обстоятелството, че ответникът своевременно е получил своите съобщение и призовка, указани са последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание. Предвид представените към исковата молба писмени доказателства, съдът счита, че искът е вероятно основателен. Налице са предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, поради което, съдът следва да постанови такова и да уважи изцяло исковата претенция.

          При този изход на делото следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените деловодни разноски по настоящото дело в размер на 419.96 лв., от които 310 лв. за възнаграждение на адвокат и 109.96 лв. внесени като д.т.

          На основание изложеното и предвид разпоредбата на чл.239 от ГПК, съдът

                                                Р Е Ш И :

ОСЪЖДА Б.В. ***, ЕГН ********** да заплати на В.Й. ***, ЕГН **********  сумата от 2700 лв. – главница – представляваща дадена в заем сума по договор за заем от 29.08.2011 г., законната лихва върху главницата, считано от 12.06.2012 г – датата на завеждане на делото, до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски в размер на 419.96 лв.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК. 

          КОПИЕ от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: