Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ, _28.09._  2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Левченски районен съд в съдебно заседание на _двадесет и четвърти септември_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Я.Д._ и в присъствието на прокурора __, като   разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № _434_ по описа за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е иск е с правно основание по чл.236, ал.2, във връзка с чл.232, ал.2, във връзка с чл.228 от ЗЗД. 

В исковата молба се твърди, че ищецът е дал под наем на ответника недвижим имот, който имот, след изтичане срока на договора, ответникът е продължил да ползва. Твърди се, че ответникът не е платил дължимото се обезщетение на база наем за посочения в исковата молба период, че това не е сторено, въпреки многократните покани до момента на завеждане на исковата молба.

Претендира ответникът да му заплати дължимата сума, на база наемна цена, ведно със законната лихва върху главницата, считано от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски.

          Ответникът – редовно призован – не се явява в съдебно заседание, до датата на съдебното заседание и приключване на съдебното дирене не е представил писмен отговор и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, въпреки дадените му изрични указания за това с призовката – получена своевременно и лично.

          Предвид това ищцовата страна, чрез процесуалния си представител е поискала постановяване на неприсъствено решение.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

           Съдът счита, че са налице основанията за постановяване на неприсъствено решение, предвид обстоятелството, че ответникът своевременно е получил своите съобщение и призовка, указани са му последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание. Предвид представените към исковата молба писмени доказателства, съдът счита, че искът е вероятно основателен. Налице са предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, поради което, съдът следва да постанови такова и да уважи изцяло исковата претенция.

          При този изход на делото следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените деловодни разноски по настоящото дело.

          На основание изложеното и предвид разпоредбата на чл.239 от ГПК, съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

          ОСЪЖДА T.T. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД  гр.София, ул.„Триадица” № 8, с ЕИК 000649348, сумата от 1153,23 лв. – представляваща обща сума от обезщетение на база наем за ползването на имота, за периода от месец август 2009 г. до месец август 2010 г. включително, по договор за наем № 498 от 2005 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 27.07.2012 г. до окончателното й изплащане.

          ОСЪЖДА T.T. – със сочена по-горе самоличност да заплати на „НЕК” ЕАД – с посочени по-горе данни направените деловодни разноски в размер на 50 лв.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ГПК. 

          КОПИЕ от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: