О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

          Левченски районен съд в закрито заседание на  _тридесети август_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

          ЧЛЕНОВЕ:………

изслуша докладваното от съдия Атанасова ГД №_982_ по описа за _2012_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск за делба в настоящото производство.

            Преди провеждане на първото по делото съдебно заседание ищецът  Ц.Т. е починал.

            Служебно съдът е извършил справка за това, кои са неговите законни наследници и е изпратил съобщение на същите да заявят писмено дали желаят производството по делото да бъде прекратено.

            Във връзка с изпратеното съобщение в районен съд гр. Левски са постъпили становища от наследниците на ищеца, които са заявили, че не желаят производството по делото да продължи.

            Съдът намира, че са налице основанията за прекратяване на производството по делото, поради оттегляне на предявения иск. Искането е подадено преди първото по делото съдебно заседание и не се налага ответниците да дават съгласие по същото предвид разпоредбата на чл. 232 от ГПК.

            На основание изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на предявения иск от ищцовата страна.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в едноседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: