ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   02.07._ 2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _втори  юли_ 2012 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­_ сложи за разглеждане _гр._ дело № ­­_69  по описа  за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова_

На именното повикване в _10.30_ часа се явиха:

         На второ течете в 13.15 часа:

ИЩЦАТА – уведомена – не се явява, вместо нея адвокат Р. с пълномощно към делото и от днес

ОТВЕТНИКЪТ – лично и адвокат С. с пълномощно към делото.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВОКАТ Р. – Да се даде ход на делото

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВОКАТ Р. – С ответната страна постигнахме спогодба.

АДВОКАТ С. – Представям платежно нареждане за сумата 22085 лв., от които 22000 лв. за уравнение на дела на ищцата и 85 лв. разноски по делото.

АДВОКАТ Р. – Предлагам спогодба в следния смисъл: в дял на ответника се поставя процесния недвижим имот, както следва: съгласно нотариален акт №* - дворно място от 825 кв.м., намиращо се в *, съставляващо парцел ***, заедно с намиращата се в него едноетажна жилищна сграда, неурегулирано, а урегулирано от 720 кв.м. при неуредени регулационни сметки, при граници и съседи: *, срещу задължение за гледане, което съпруга ми пое спрямо продавача, като осигурява на последния докато е жив: жилище, храна, отопление, осветление, грижи при болест и немощ, както и при смърт да го погребе по обичая; съгласно скица №*поземлен имот с идентификатор *, намиращ се в *, с площ от 833 кв.м., номер по предходен план *, при съседи: *, и сгради, които попадат върху имота: жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор *, със застроена площ 67 кв.м., брой етажи – 2; хангар, депо, гараж, с идентификатор *, със застроена площ 24 кв.м., брой етажи – 1.

         За уравнение на дяловете ответникът И.П. е заплатил по банков ред изцяло на ищцата сумата от 22000 лв., като е заплатил и половината от направените деловодни разноски до настоящия момент в размер на 85 лв. Страните нямат други претенции един към друг.

ОТВЕТНИКЪТ – Съгласен съм на така предложената спогодба. Действително постигнахме споразумение с бившата ми съпруга, чрез нейния процесуален представител в изложения по-горе смисъл, като аз действително по посочена от нея в изричното пълномощно на представителя й банкова сметка ***, представляваща стойността на дела на ищцата по делбения имот и сумата от 85 лв., представляваща ½ от заплатения от ищцата хонорар на назначеното по делото вещо лице. Предвид гореизложеното, целият делбен имот следва да бъде поставен в мой дял, като по този начин уреждаме всички отношения между мен и ищцата.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

ИЩЦА:                                                  ОТВЕТНИК:

(пълномощник адв.Р.)                                             (лично)

 

Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала и като такава следва да бъде одобрена.

         На основание изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между В.Х. ***, ЕГН **********, чрез адвокат Е.Р. *** и И.П. ***, ЕГН ********** , по силата на която:

         В ДЯЛ НА И.П. със сочена по-горе самоличност СЕ ПОСТАВЯ и той получава следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО от 825 кв.м., намиращо се в *, съставляващо парцел *, заедно с намиращата се в него едноетажна жилищна сграда, неурегулирано, а урегулирано от 720 кв.м. при неуредени регулационни сметки, при граници и съседи: * – като описанието на имота е съгласно нотариален акт №*, а съгласно скица №*, имотът представлява – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *, намиращ се в *, с площ от 833 кв.м., номер по предходен план *, при съседи: *, И СГРАДИ, които попадат върху имота: жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор *, със застроена площ 67 кв.м., брой етажи – 2; хангар, депо, гараж, с идентификатор *, със застроена площ 24 кв.м., брой етажи – 1.

         ЗА УРАВНЕНИЕ на дяловете И.П. е заплатил по банков ред изцяло на В.Х. сумата от 22000 лв.

И.П. е заплатил на В.Х. и половината от направените деловодни разноски до настоящия момент, в размер на 85 лв., представляващи ½ от заплатената сума като възнаграждение за вещото лице.

         ОСЪЖДА И.П. със сочена по-горе самоличност да заплати държавна такса върху стойността на неговия дял, а именно държавна такса в размер на 440 лв.

         ОСЪЖДА В.Х. със сочена по-горе самоличност да заплати държавна такса върху стойността на нейния дял, а именно държавна такса в размер на 440 лв.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната между страните спогодба.

 

         Протоколът е написан в с.з., което приключи в 13.30 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: