ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   06.08._ 2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _шести август_ 2012 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Я.Д._ и прокурора ­­_ сложи за разглеждане _гр._ дело № ­­_267  по описа  за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова_

На именното повикване в _11.00_ часа се явиха:

ИЩЦАТА – лично и с адвокат Р. с пълномощно към делото.

ОТВЕТНИКЪТ – лично.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

АДВОКАТ Р. – Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Да се гледа делото днес.

 

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВОКАТ Р. – Не възразявам по така съставения проект. Нямам други искания към настоящия етап. Водим двама свидетели, но тъй като е налице готовност на страните да сключат спогодба, моля да ми дадете възможност да продиктувам условията на същата.

ОТВЕТНИКЪТ – Нямам възражения по проекта за доклад. Поддържам си молбата, с която оттеглям упълномощаването на адвокат Р.Р.. Имаме готовност да сключим спогодба.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА делото съобразно съставения проект за доклад с определение № 592/21.06.2012 г.

ПРИЕМА молбата от Н.Б., с която същият заявява, че оттегля даденото от него пълномощно на адвокат Р.Р. от ***.

ДАВА възможност на страните да сключат спогодба.

 

АДВОКАТ Р. – Уважаема госпожо съдия, по делото постигнахме с ответника спогодба, по силата на която страните се споразумяват да разпределят ползването на жилищната сграда на адрес ***, визирана в нотариален акт за дарение на недвижим имот, с учредяване на вещно право на ползване № * *** на нотариус Х.К., както следва:

         А.Б., ЕГН **********, ще ползва, считано от сключване на настоящата спогодба, реално първия и втория етаж от горепосочената жилищна сграда, а Н.Б., ЕГН **********, считано от сключване на настоящата спогодба, ще ползва третия и четвъртия етаж от същата жилищна сграда.

         Направените до момента деловодни разноски от страните за държавна такса и адвокатски възнаграждения, остават за страните така, както са ги направили.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Съгласен съм с предложеното.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

ИЩЦА:

(лично)

 

 

 

ОТВЕТНИК:

(лично)

 

 

         Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между А.Б. ***, ЕГН **********, и Н.Б. ***, ЕГН **********, по силата на която:

РАЗПРЕДЕЛЯ реалното ползване на двуфамилна жилищна сграда на четири етажа, първият от които полуподземен, находяща се на адрес: ***, визирана в нотариален акт за дарение на недвижим имот, с учредяване на вещно право на ползване № * *** на нотариус Х.К., както следва:

         А.Б., ЕГН **********, ще ползва, считано от сключване на настоящата спогодба, реално първи и втори етаж от горепосочената жилищна сграда, а Н.Б., ЕГН **********, считано от сключване на настоящата спогодба, ще ползва трети и четвърти етаж от същата жилищна сграда.

         НАПРАВЕНИТЕ до момента деловодни разноски от страните за държавна такса и адвокатски възнаграждения, остават за страните така, както са ги направили.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната спогодба.

 

         Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.15 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: