О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

          Левченски районен съд в закрито заседание на  _двадесет и първи юни_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

          ЧЛЕНОВЕ:………

изслуша докладваното от съдия Атанасова ЧГД №_351 по описа за _2012_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          В районен съд гр. Левски е постъпило заявление за издаване на заповед за изпълнение против Ц.И..

          Видно от направената справка за постоянен адрес на лицето в Национална база данни е, че постоянния адрес на  лицето посочено като длъжник е в *.

          Съгласно разпоредбата на чл. 411 ал.1 от ГПК Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Тъй като постоянния адрес на длъжника е в населено място, което е от съдебния район на РС гр. Несебър, съдът намира, че следва да бъде прекратено производството пред РС Левски и изпратено по подсъдност на РС гр. Несебър.

          На основание изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

          ИЗПРАЩА ч.гр.д. 351 по описа на РС Левски за 2012 г. по подсъдност на районен съд гр. Несебър.

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 351 по описа на РС Левски за 2012 г., поради изпращането му по подсъдност на РС гр. Варна.

           Определението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до заявителя.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: