ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

          Левчански районен съд в закрито заседание на  _втори юли_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

          ЧЛЕНОВЕ:………

 

разгледа докладваното  гр. д. №_379_ по описа за _2012_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          В РС Левски е постъпила искова молба от П.Д. *** против ВПТК „Е.” * с правно основание чл. 58 от ЗК.

В исковата молба се твърди, че ищецът е член кооператор на ответната кооперация, че на 16.06.2012 г. е проведено общо събрание на кооперацията, на което са взети решения по т. 5 от Дневния ред, с които решения е приета счетоводна експертиза и общото събрание е приело да сторнират от личните партиди увеличенията на дяловите вноски на член кооператорите, разпределени в нарушение на чл.1 4 ал.1 от ЗК и чл. 11 ал.1 от Устава на същата кооперация. Твърди се, че взетите решения по т.5 от дневния ред противоречат на устава на кооперацията и на ЗК, че изслушването и приемането на подобна счетоводна експертиза, която по своето съдържание представлява доклад за финансова ревизия е в нарушение на чл. 63 от ЗК и чл. 52 от Устава на кооперацията,  че лицето И.Х., изготвил и докладвал счетоводната експертиза няма нуждите качества, тъй като не е вписано в който и да било списък на съответен съд и не е експерт счетоводител, както и че няма качеството на специализиран финансово контролен орган към националните кооперативни съюзи.

Твърди се, че за посочения в експертизата период има изготвена ревизионна записка от специализирания орган по чл. 63 от ЗК, в която не са констатирани никакви нарушения при разпределяне на неразпределената печалба довела до актуализация на дяловите вноски на всички член кооператори.

С исковата молба е поискано, съдът  на основание чл. 61 от ЗК да спре изпълнението на взетите решения по т. 5 от общото събрание, тъй като счита, че с изпълнение на тези решения, може да се доведе до накърняване интересите на всеки напуснал или изключен на това общо събрание член-кооператор, предвид това, че решенията касаят имуществените отношения на член-кооператорите с кооперацията.

Предвид изложените твърдения в исковата молба и с оглед обезпечаване възможността за изпълнение на решението на съда по настоящото дело, съдът счита, че следва да бъде уважено искането за спиране изпълнението на взетите решения по 5 от общото събрание на ответната кооперация, проведено на 16.06.2012 г. до постановяване на решението по настоящото дело. Видно от оспорваното решение е, че същото действително касае размер на дяловите вноски на член кооператорите, който размер е от съществено значение при уреждане на имуществените отношения между кооперацията и съответния член-кооператор, който напуска или е изключен от същата.

          На основание изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА на основание чл. 61 от ЗК изпълнението на  решенията взети по т.5 от Общото събрание на ВПТК „Е.” *, проведено на 16.06.2012 г. до постановяване на решение по настоящото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ