О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 гр. ЛЕВСКИ, 04.07. 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                         Председател: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

                                                               Членове:….

като разгледа докладваното от съдия Димитрова ЧГД № 381 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            В районен съд гр.Левски е постъпило заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от „Банка ДСК” ЕАД – гр.София, срещу наследници на длъжника Ц.К.. В заявлението няма данни за наследниците на лицето.

            След извършване на служебна справка относно обстоятелството, дали лицето Ц.К. е починало и кога, е установено, че същият е починал на * г., т.е. преди подаване на заявлението на 03.07.2012 г.

            Предвид обстоятелството, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК е подадено срещу длъжник, който към момента на подаването му не е бил жив, съдът счита, че производството по делото е недопустимо по отношение на починалото лице и като такова следва да бъде прекратено.

            Предвид гореизложеното, съдът

     ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГД №381/2012 г. по описа на Районен съд гр.Левски, с което се иска издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, срещу  наследниците на длъжника Ц.К. ***, КАТО НЕДОПУСТИМО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПлОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на заявителя на съобщението, че е изготвено, ведно с копие от настоящото определение.

 

Районен съдия: .........................................

       /Маргарита Димитрова/