О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 гр. ЛЕВСКИ, 04.07. 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                    Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

                                                              Членове:

като разгледа докладваното от съдия Атанасова ЧГД № ­­ 384  по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         В районен съд гр.Левски е постъпило заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от „Банка ДСК” ЕАД – гр.София, срещу В.Ц., Б.Б. и Г.М. – първият от тях като кредитополучател и последните двама като поръчители.

         След извършване на служебна справка за постоянен адрес на длъжниците е установено, че В.Ц. е починал. Извършена е нова справка за обстоятелството кога е починало лицето и от същата се установява, че В.Ц. е починал преди датата на подаване на заявлението в РС-Левски.

         Предвид обстоятелството, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК е подадено срещу длъжник, който към момента на подаването му не е бил жив, съдът счита, че производството по делото по отношение на това лице е недопустимо и в тази му част следва да бъде прекратено.  

         Предвид изложеното, съдът

     ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГД № 384/2012 г. по описа на Районен съд гр.Левски в частта, в която се иска издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу В.Ц., ЕГН ********** ***, като НЕДОПУСТИМО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на заявителя на съобщението, че е изготвено, ведно с копие от настоящото определение.

 

Районен съдия: .........................................