О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

          Левченски районен съд в закрито заседание на  _тридесет и първи юли_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙКА МАНОЛОВА

                        ЧЛЕНОВЕ:………

 

изслуша докладваното от съдия Манолова гр.д. №_441_ по описа за _2012_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В РС гр. Левски е постъпила молба с правно основание чл. 390, ал.1 от ГПК от „Е.” ЕООД с ЕИК:*, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от И.Г. – управител, чрез пълномощника си юрисконсулт С.Т. против: „Е.” ЕООД, с ЕИК:*, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Г.М., с цена на иска 5075.66 лв.  

Молителят е направил искане за налагане на обезпечителни мерки запор по сметките на „Е.” ЕООД, с ЕИК: *, със седалище и адрес на управление ***, в следните банки: ***

Съдът приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 390, ал.1 от ГПК, компетентен да се произнесе по молбата за обезпечение е родово компетентният съд по постоянния адрес на ищеца. Само в случаите, когато се иска обезпечение чрез обезпечителна мярка „възбрана” на недвижим имот, местната подсъдност е пред съда по постоянния адрес на ищеца или пред съда по местонахождението на имота.

Безспорно седалището и адресът на управление на ищеца е в *, поради което РС гр. Левски не е компетентен да се произнесе по молбата за обезпечение на бъдещ иск.  

За местната подсъдност на молбата за допускане на обезпечение предвид едноинстанционния характер на производството съдът следи служебно, поради което следва делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд гр. Плевен.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА гр. д. №441/2012г. по описа на РС гр. Левски по подсъдност на РАЙОНЕН СЪД гр. ПЛЕВЕН.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №441/2012г. по описа на Районен съд гр. Левски поради изпращането му по подсъдност на РС гр. Плевен.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: