О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

          Левченски районен съд в закрито заседание на  _девети август_ две хиляди и дванадесета година в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

          ЧЛЕНОВЕ:………

изслуша докладваното от съдия Атанасова ЧГД №_458  по описа за _2012_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          В районен съд гр. Левски е постъпило заявление за издаване на заповед за изпълнение против А.Б. ***.

          Видно от направената справка за постоянен адрес на лицето в Национална база данни е, че постоянния адрес на  лицето посочено като длъжник е в ***.

          Съгласно разпоредбата на чл. 411, ал.1 от ГПК Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Тъй като постоянният адрес на длъжника е в населено място, което е от съдебния район на РС гр. Плевен, съдът намира, че следва да бъде прекратено производството пред РС-Левски и изпратено по подсъдност на РС гр.Плевен.

          На основание изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

          ИЗПРАЩА ч.гр.д. № 458 по описа на РС Левски за 2012 г. по подсъдност на Районен съд гр.Плевен.

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 458 по описа на РС Левски за 2012 г., поради изпращането му по подсъдност на РС гр.Плевен.

           Определението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на копие от определението на заявителя.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: