Р Е Ш Е Н И Е

гр. ЛЕВСКИ, 08.08. 2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд - Левски, в публичното съдебно заседание на дванадесети юли 2018 г. в състав:

                           Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                      Съдебни заседатели:

                              

при участието на секретаря Ваня Димитрова и прокурора ­­_, като  разгледа докладваното от съдия Манолова а.н.дело №143 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от О.Х.А., ЕГН**********,***, против наказателно постановление №17-0938-006682/11.01.2018 г. на началник група към ОДМВР Плевен с-р ПП Плевен.

          Жалбоподателят е останал недоволен от наложеното му с обжалваното наказателно постановление административно наказание - глоба в размер 50лв. за нарушение по чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДП. Счита издаденото против него наказателно постановление за незаконосъобразно. Отрича да е извършил нарушението, за което му е издадено наказателно постановление. Оспорва постановеното като фактическа обстановка от АНО. Моли съда да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

          Ответната страна по жалбата не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по същата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и се явява процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административнонаказателното производство против жалбоподателя е започнало със съставяне на 28.12.2018 г. АУАН за това, че на 28.12.2017 г., около 16:40 часа, на път І 3 км. 54+677, в посока Българене управлява лек автомобил ***” като по време на движение не е поставил обезопасителен колан, с който е оборудван автомобилът. Посочена като нарушена  разпоредбата на чл.137А, ал.1 от ЗДвП.

Въз основа на направените в АУАН констатации, административно наказващият орган е издал наказателното постановление, с което наложил на жалбоподателя  административно наказание глоба в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДП

И АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия.

От показанията на разпитания свидетел Д. се установява, че са изпълнявали служебните си задължения с колегата си Н., когато са спрели за проверка жалбоподателя, тъй като са установили, че управлява без колан. Предвид което актосъставителят Н. съставил на нарушителя АУАН за извършеното нарушение. Свидетелят е категоричен, че нарушителят е бил без поставен предпазен колан, докато е управлявал МПС-то. В този смисъл са и показанията на актосъставителя Н., от показанията на който се установява, че двамата служители на КАТ са възприели водача, че управлява без поставен предпазен колан. Нарушението е констатирано в светлата част на денонощието, установява се, че актът е бил съставен в присъствието на жалбоподателя и му е бил предявен.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите, които са очевидци на нарушението, извършено от страна на жалбоподанеля. Същите са възприели нарушението. Свидетелите дават добросъвестно показанията си, които са последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събраните писмени доказателства , поради което съдът ги кредитира като достоверни.

Съдът намира, че от представените по делото писмени доказателства и гласни доказателствени средства  се установява по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършено от страна на жалбоподателя нарушение.

Съгласно разпоредбата на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории М1,М2,М3 и N1, N2 и N3, когато са в движение използват обезопасителни колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.

Неизпълнението на тази разпоредба на ЗДвП се санкционира по чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвПс глоба в размер на 50 лв.

Непоставяйки предпазния колан, водачът е осъществил състава на административно нарушение, съставомерно по чл. 137а от ЗДвП.

Описанието на нарушението дава възможност на нарушителя да разбере в какво се изразява извършеното от него нарушение. Нарушението е описано със съставомерните му белези, посочени са и обстоятелствата, при които е извършено. Нарушението е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Административнонаказващият орган правилно е квалифицирал нарушението.

Размерът на наложената глоба е императивно определена.

 

Съдът приема, че нарушението е доказано по несъмнен и безспорен начин, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Водим от горните мотиви, съдът:

 

                                                    Р Е Ш И:

 

На основание чл.63 от ЗАНН ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0938-006682/11.01.2018 г. на началник група към ОДМВР Плевен с-р ПП Плевен, с което на О.Х.А., ЕГН**********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 183, ал.4 т.7, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.137А от ЗДвП като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                         

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: