РЕШЕНИЕ

 

гр. Левски, _13.09._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _тринадесети август_ 2018 г. в състав:

 

                     Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                             Съдебни заседатели:

                                                   Членове:

 

при участието на секретаря _Росица Петрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н. дело № ­­_182_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          В районен съд Левски е постъпила жалба от Д.К.З. против НП № 18-0293-000408/20.03.2018 г. на Началник РУП към ОД МВР Плевен, РУ Левски. Твърди се, че обжалваното НП е незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

За ответника – редовно призован – представител не се явява. Не е взето становище по жалбата.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл. 59 от ЗАНН, поради което, същата се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

          Видно от представения АУАН от 07.03.2018 г. е, че същия е съставен против жалбоподателя  за това, че на 07.03.2018 г. в 17.25 часа в Община Левски на път гара Бяла – Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица – Ботевград, като водач на лек автомобил „***” с рег. № **** управлява, като нарушава зоната на действие на пътен знак Б-е, като не спира. В акта е отразено, че водача виновно е нарушил  чл. 6 т.1 от ЗДвП. Акта е подписан от жалбоподателя, без да е вписал възражения.

          Представено е и обжалваното наказателно постановление, от което се установява, че на З. за посоченото в акта нарушение е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. основание чл. 183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДП.

В съдебно заседание са разпитани в качеството на свидетели актосъставителя и свидетеля по акта от показанията, на които се установяват обстоятелствата отразени в акта. Свидетелите дават подробни показания. Същите не са заинтересовани по какъвто и да било начин от изхода на делото и при установяване на нарушението са изпълнявали служебните си задължения. Водача е спрян непосредствено след извършване на нарушението и е узнал всички обстоятелства за допуснатото нарушение, след което му е съставен АУАН и той не е вписал възражения в него.

          При съставянето на акта за установяване на административното нарушение и при издаването на наказателното постановление няма допуснати нарушения на  процесуални правила, които да опорочават съответният акт. Извършеното нарушение е установено по един несъмнен и категоричен начин, за което е наложено съответното административно наказание.

Предвид всички събрани по делото доказателства, съдът приема, че съставеният акт и издаденото въз основа на него наказателно постановление са правилни и законосъобразни.

          Воден от горното, съдът

                                                  Р Е Ш И :

          НА основание чл. 63 от ЗАНН ПОТВЪРЖДАВА изцяло НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0293-000408 от 20.03.2018 г. на Началник РУП към ОД МВР Плевен, РУ Левски, с което на Д.К.З. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДП за нарушение допуснато на 07.03.2018 г., за което е съставен АУАН с № Д459424/07.03.2018 г., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: