РЕШЕНИЕ

 

гр. Левски, _03.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _трети септември_ 2018 г. в състав:

 

                     Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                             Съдебни заседатели:

                                                   Членове:

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н. дело № ­­_190_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          В районен съд Л. е постъпила жалба от Д.Л.Г. ***-0241-000360/01.06.2018 г. на Началник РУП към ОД МВР П. РУ Б. Твърди се, че обжалваното НП е незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

За ответника – редовно призован – представител не се явява.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл. 59 от ЗАНН, поради което, същата се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

          Видно от обжалваното НП е че същото е съставено срещу Д.Л.Г. затова, че на 19.03.2018 г. около 15.15 часа, в гр.Б. на ул. *********** като водач на лек автомобил управлява лек автомобил мерцедес МЛ 270 ЦДИ без да е регистриран по надлежният ред. В наказателното постановление е посочен номера на рамата на автомобила, както и това, че виновно е нарушил чл. 140 ал.1 от ЗДП и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца на основание чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДП.

Видно от приложеното по делото досъдебно производство е, че първоначално срещу жалбоподателя е било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК. С постановление на прокурор от РП Л. досъдебното производство е прекратено, тъй като е прието за установено, че липсва субективният елемент от състава на престъплението, поради това, че към момента на проверката управляваното от Г. МПС е било с регистрационна табела и той не е знаел, че е била прекратена регистрацията на ППС служебно и че за това обстоятелство е бил уведомен в момента на проверката. По досъдебното производство е било установено, че на Г. служебно е била прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца със ЗППАМ от 16.09.2017 г., но същата е била връчена на Г. на 22.03.2018 г. – т.е. след извършване на проверката от 19.03.2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В настоящия случай, както е констатирала и прокуратурата при обсъждане въпроса дали е налице извършено престъпление, действително е налице деяние, но то не е извършено виновно, тъй като както бе посочено по-горе към момента на проверката водача не е знаел, че управлява МПС, което е било с прекратена регистрация, поради което и предвид липсата на субективен елемент, деянието не съставлява административно нарушение съгласно цитираната по-горе разпоредба на чл. 6 от ЗАНН.

На основание изложеното, съдът

                                                  Р Е Ш И :

НА основание чл. 63 от ЗАНН ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0241-000360 от 01.06.2018 г., издадено от Началник РУП към ОДМВР П., РУ Б., с което на Д.Л.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДП – глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за това, че на 19.03.2018 г. в гр. Б. управлява лек автомобил мерцедес МЛ 270 ЦДИ, без да е регистриран по надлежния ред с рама № WDC1631131X768243 - като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: