РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _03.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _трети септември_ 2018 г. в състав:

 

                     Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                             Съдебни заседатели:

                                                   Членове:

 

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.дело № ­­_197_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          Постъпила е жалба  от Л.В.Ц. ***-0293-000629/09.11.2017 г. издадено от Началник на РУ Л., с която моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

          В съдебно жалбоподателят поддържа подадената жалба и заявеното с нея искане за отмяна на наложеното наказание. Алтернативно се поддържа искане за намаляне на наложеното административно наказание.

Ответникът по жалбата – редовно призован, не се явява представител в съдебно заседание и не е взето становище по същата.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Видно от представеното по делото досъдебно производство е, че по същото е приложен акт за установяване на административно нарушение, съставен на 13.04.2017 г. /приложен на л. 25 от досъдебното производство/, от който се установява, че на същата дата е спрян за проверка Л.В.Ц. – като водач на мотопед марка **** и е установено, че същия управлява мотопеда без поставена регистрационна табела на определеното място и не носи свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. В акта е отразено, че водача е нарушил чл. 140 ал.1 и чл. 100 т.1 от ЗДвП. В графа възражения лицето е изписало „нямам”. Акта е съставен и връчен на Ц. на 13.04.2017 г. От същото досъдебно производство се установява също така, че поради допусната техническа грешка при извършваната служебна проверка относно това дали управлявания от Ц. мотопед е регистриран или не, е прието че мотопеда не е регистриран и е започнало досъдебно производство срещу  Ц. за престъпление по чл. 345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК. В последствие след установяване допуснатата грешка при проверката и установяване на обстоятелството, че мотопеда е бил регистриран по надлежния ред, но е управляван от водача, без да има поставена регистрационна табела /така както е изписано и в АУАН/ наказателното производство е прекратено и материалите са изпратени на РП Л. за преценка и реализиране на административно-наказателната отговорност на Ц.. /Изложеното по-горе се установява, както от събраните по досъдебното производство доказателства, така и от постановлението на прокурора, с което е прекратено същото/.

          В съдебно заседание е разпитан като свидетел  М.М., от показанията на който се установява, че водача е спрян за проверка и след като е установено, че няма регистрационна табела на мотопеда е съставен акт.

          По делото е представено и издаденото въз основа на посочения по-горе АУАН наказателно постановление /последното издадено и в изпълнение указанията на прокурор от РП Л./, с което за посоченото в акта нарушение на жалбоподателя на основание чл. 175 ал.3 пр.2 от ЗДП на Ц. е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца.

Предвид представените писмени доказателства, както и от разпита на свидетеля М., съдът приема за установено по един безспорен и категоричен начин, че Ц. в качеството си на водач на МПС е допуснал нарушението за което му е съставен АУАН и му е наложено административно наказание с обжалваното НП. Видно от приложената справка за нарушител/водач (приложена на л. 26- 27 от досъдебното производство) е, че през един значителен период от време - от 2011 г. до съставяне на акта, предмет на обсъждане в настоящото производство Ц. няма допускани нарушения като водач на МПС, което следва да доведе до извода, че по отношение на същия може да се наложи и по-леко наказание, а не максималното предвидено в закона. Предвид това следва да бъде изменено обжалваното НП, като следва да бъде намален размера на глобата от максималния такъв на минималния предвиден в закона (от 500 на 200 лв.), а размера на лишаването от право да управлява МПС следва да бъде намален от 10 месеца на 8, като се приспадне и времето през което Ц. е бил лишен от правото да управлява МПС – считано от 13.02.2018 г. Видно от приложеното НП е, че свидетелството за управление на МПС и КТ на Ц. са иззети на 13.02.2018 г. - т.е. от тази дата Ц. фактически е бил лишен от правото да управлява МПС.

  На основание изложеното, съдът

                                                  Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ чл. 63 от ЗАНН ИЗМЕНЯ НП № 17-0293-000629 от 09.11.2017 г.  издадено от Началник РУП към ОДМВР П., РУ Л. против Л.В.Ц. с ЕГН **********,***, с което за това, че на 13.04.2017 г. в 11.20 часа в с. Б., ул. ****** като водач на мотопед ******* управлява МПС, което е регистрирано, но е без табела с регистрационен номер, с което е извършил нарушение по чл. 140 ал.1 от ЗДП и на основание чл. 175 ал.3 пр.2 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание  глоба в размер на 500 лв. на глоба в размер на 200 лв. и наложеното административно наказание лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца на лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като при изпълнение на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС ПРИСПАДА времето през което Ц. фактически е лишен от правото да управлява МПС – считано от 13.02.2018 г.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Плевен в 14-дневен срок от връчване на копие от същото на страните.

                   

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: