РЕШЕНИЕ

 

гр. Левски, _03.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _трети септември_ 2018 г. в състав:

 

                     Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                             Съдебни заседатели:

                                                   Членове:

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н. дело № ­­_199_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          В районен съд Л. е постъпила жалба от Г.Г.Г. ***-0293-000819/21.05.2018 г. на Началник РУП към ОД МВР Плевен РУ Л. Твърди се, че обжалваното НП е незаконосъобразно и моли съда да го отмени в частта, в която на основание чл. 175 ал.1 т. 4 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 6 месеца.

За ответника – редовно призован – представител не се явява.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл. 59 от ЗАНН, поради което, същата се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

          Видно от представения АУАН от 21.05.2018 г. е, че същия е съставен против жалбоподателя за това, че като водач на лек автомобил *****, с рег. № ***** управлява МПС без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила, не е изпълнил задължението си да заплати наложена му глоба по фиш, както и че при проверката не представя свидетелство за управление на МПС и контролен талон и напуска мястото на полицейската проверка, като не изпълнява разпореждане на полицейски орган, с което е нарушил чл. 190 ал. 3 от ЗДП, чл. 100 ал.1 т.1 от ЗДП и чл. 103 от ЗДП.

          По делото е представено и обжалваното НП, от което се установява, че на жалбоподателя за посочените в акта нарушения на основание чл. 183 ал.1 т. 7, пр.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 50 лв., на основание чл. 185 от ЗДП е наложена глоба в размер на 20 лв., на основание чл. 183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 лв., на основание чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 лв. и на основание чл. 175 ал.1 т. 4 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

          В съдебно заседание в качеството на свидетели са разпитани И.М.И., Д.Ю.Й., П.Б.П. и В.А.Х.. От показанията на свидетелите И.М.И., Д.Ю.Й. и П.Б.П. се установява, че на 03.05.2018 г. жалбоподателя в качеството му на водач на МПС е спрян за проверка, при която е установено, че е без поставен обезопасителен колан, че същия не носи в себе си свидетелството си за управление на МПС и контролния талон на колата, както и че по време на проверката – към момента на съставяне на акта е запалил колата и е заминал, като е напуснал мястото на проверката. От показанията на св. В.Х. се установява, че водача е отказал да подпише акт и той е свидетел на този отказ.

          Предвид изложеното, съдът приема, че по делото по един безспорен и категоричен начин са установени нарушенията  по чл. 190 ал. 3 от ЗДП и по чл. 100 ал.1 т.1 от ЗДП и правилно и законосъобразно на водача са наложени съответните за тези нарушения наказания. Нещо повече - по отношение на наложените наказания за тези нарушения, жалбоподателя не е обжалвал издаденото НП.

          По отношение на описаното в НП нарушение по чл. 103 от ЗДП – неизпълнение нареждане на органите за контрол и регулиране на движението, съдът намира следното: Видно от показанията на свидетелите е, че жалбоподателя е напуснал мястото на проверката по време на съставяне на акта. Не може да се приеме като нарушение по чл. 103 напускането на мястото на проверката, дори и това да е станало демонстративно. За да бъде съставомерно нарушението по чл. 103 от ЗДвП е необходимо в АУАН и впоследствие в НП да бъде посочено ясно и точно какво нареждане е било дадено на водача, и че той не е изпълнил това конкретно нареждане. Т.е., ако е отразено, че на водача е дадено нареждане да не напуска мястото на проверката, и той не е изпълнил това нареждане, нарушението е извършено. Но след като няма твърдения за изрично дадено разпореждане, напускането на мястото на проверката не може да бъде квалифицирано по чл. 103 пр. последно от ЗДвП. В тази част наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          На основание изложеното, съдът

                                                  Р Е Ш И :

НА основание чл. 63 от ЗАНН ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0293-000819 от 21.05.2018 г., издадено от Началник РУП към ОДМВР П., РУ Л., в частта, в която на Г.Г.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП, посочено в АУАН Д503170/03.05.2018 г. - като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: