Р Е Ш Е Н И Е

гр. ЛЕВСКИ, 09.11. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Левски, в публичното съдебно заседание на eдинадесети октомври 2018 г. в състав:

 

                           Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                       Съдебни заседатели:

                               

при участието на секретаря Ваня Димитрова и прокурора ­­_, като  разгледа докладваното от съдия Манолова а.н.дело №258 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от И.Ф.Н., ЕГН**********,***, против наказателно постановление №18-0241-000376/15.06.2018 г. на началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ - Белене.

          Жалбоподателят е останал недоволен от обжалваното наказателно постановление, с което са му наложени административни наказания глоби, като твърди, че по време на проверката му е поискан пожарогасител, който в момента не бил в автомобила. При получаване на НП разбрал, че е глобен и за триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка, които не му били поискани и за което възразява.

В с.з. представя писмено становище, в което навежда съображения, че обективно се констатирала нечетливостта на съставения му АУАН, от което извежда оплакването, че не е запознат с неговото съдържание. Посоченото съставлявало съществено процесуално нарушение. Твърди, че едва след приобщаване по делото се запознал със съдържанието на акта и констатирал несъответствията според обстоятелствената част на АУАН и обжалваното НП. Липсата на яснота какви нарушения му се вменяват се явявало съществено процесуално нарушение. Моли съда да постанови решение, с което изцяло да отмени обжалваното наказателно постановление, издадено от началника на РУ - Левски.

С жалбата се претендират и разноски.

Ответната страна по жалбата не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по същата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и се явява процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административнонаказателното производство против жалбоподателя е започнало със съставяне на 08.06.2018 г. АУАН за това, че на същата дата в 11:12 часа, в община Белене, управлява, като не е заплатил наложена му глоба с фиш серия ***, бл. номер *** от *** г. на стойност 20 лв.; не може да представи светлоотразителен тръгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, с което е нарушил: чл. 190, ал.3 от ЗДвП; чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП; чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП; чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП; чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП.

Въз основа на направените в АУАН констатации, административно наказващият орган е издал наказателното постановление, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 190, ал.3 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил глоба в размер на 20 лв.

От показанията на актосъставителя се установява, че при изпълнение на служебните задължения са спрели за проверка водача. От извършената справка се установило, че водачът има незаплатена глоба, както и че автомобилът не е оборудван с аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител. Актът е съставен в присъствието на водача, като  свидетелят е запознал водача с акта.

Установява се от показанията на свидетеля Д., че по време на проверката на водача не е имало други спрени коли. Поискано е било водачът да покаже техническото оборудване на автомобила, а не само пожарогасител.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите, които са очевидци на нарушението, извършено от страна на жалбоподателя. Същите са възприели нарушението. Свидетелите дават добросъвестно показанията си, които са последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събраните писмени доказателства, поради което съдът ги кредитира като достоверни.

Самият жалбоподател не оспорва, че автомобилът не е бил оборудван с пожарогасител.

Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП, движещите се по пътя МПС, трябва да бъдат оборудвани и с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

Съдът приема за безспорно, че при извършената проверка на място е установено, че управляваният от жалбоподателя автомобил не е бил снабден с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Жалбоподателят твърди,че е разполагал с аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, но не е ангажирал доказателства за това, поради което съдът приема, че е извършил вменените му нарушения.

При така изяснената фактическа обстановка и с оглед на приложените по делото доказателства съдът намира, че от страна на жалбоподателя са осъществени описаните в АУАН и НП нарушения. Както бе посочено, по делото не са събрани доказателства, които оборват описаните нарушения.

Съществено не се констатират съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаденото въз основа на него НП.  

Даденото описание на нарушенията е достатъчно ясно, съдържа посочване на установеното поведение на жалбоподателя.

 

Следва да се има предвид и че редовно съставените АУАН се ползват с доказателствена сила, което с оглед доказателствата по делото дава основание съдът да приеме, че описаното нарушение е извършено от жалбоподателя.

Съдът намира, че няма допуснати процесуални нарушения или такива, касаещи квалификацията на деянието, законовата разпоредба, която е нарушена, както и административоннаказателната разпоредба, въз основа на която е наложена санкцията.

 Наложените наказания са съобразени с размера, определен от закона. 

И АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия.

Наложените наказания са съобразени с размера, предвиден в закона, поради което съдът приема, че нарушението е доказано по несъмнен и безспорен начин, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Доколкото в хода на съдебното производство са направени разноски за изплащане на пътни разходи на свидетели в размер на 28 лв., намира, че следва да осъди И.Ф.Н. да плати посочената по – горе сума по сметка на РС – Левски. 

 

Водим от горните мотиви, съдът:

 

                                                   

Р Е Ш И:

 

На основание чл.63 от ЗАНН ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-0241-000376/15.06.2018г. на началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ-Белене, с което на И.Ф.Н., ЕГН**********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 190, ал.3 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.1 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.2 от ЗДвП, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.3 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв.; за нарушение на чл. 139, ал.2, т.4 от ЗДвП на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           ОСЪЖДА И.Ф.Н., ЕГН**********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС – Левски направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 28 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                          

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: