РЕШЕНИЕ

 

гр. Левски, _10.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _десети септември_ 2018 г. в състав:

 

                       Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н. дело № ­­_265_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          В районен съд Левски е постъпила жалба от Д.С.Д. ***81/11.07.2018 г. на Началник РУП към ОД МВР Плевен РУ Л. Твърди се, че обжалваното НП е незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

За ответника – редовно призован – представител не се явява.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл. 59 от ЗАНН, поради което, същата се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

          Видно от обжалваното НП е че същото е съставено срещу Д.С.Д. *** затова, че на 13.04.2018 г. около 06.10 часа, в гр. Л. по ул. „***” кръстовище с ул. „***” като водач на товарен автомобил /с посочен френски рег. №/ управлява, като автомобила не е регистриран по надлежният ред. В наказателното постановление е отразено, че за нарушението е образувана прокурорска преписка № 401/18 г. като с постановление от 19.06.2018 г. на РП Л. е прекратена с мнение за налагане на административно наказание. Отразено е, че Д. е нарушил чл. 140 ал.1 от ЗДП и на основание чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

Видно от приложената по делото прокурорска преписка е, че с постановление на районен прокурор на РП Левски  е отказано образуването на досъдебно производство, а в мотивите на същата е отразено, че видно от събраните по преписката доказателства е, че по преписката няма каквито и да било доказателства, които да обосновават наличието на умисъл у водача за управление на МПС без същото да е регистрирано по надлежния ред, което да се приеме като съзнателно и което изключва наличие на съставомерност от субективна страна за извършено престъпление. Установено е по преписката, че от направено запитване от ДМОС – МВР дали товарния автомобил има валидна регистрация не е отговорено конкретно. В отговора на запитването е отразено, че има регистрирано прехвърляне на собствеността във Франция. Предвид това, представителя на РП Л. е приел, че няма данни от субективна страна за престъпление по чл. 345 ал.2 във връзка с ал.1 от НК и е отказал образуването на досъдебно производство. Със същото постановление, е разпоредено материалите да се изпратят на началника на РУ на МВР  за „прецизиране възможността за реализиране на административно наказателна отговорност”. От компетенцията на административно наказващия орган е да прецени дали да наложи или не административно наказание и в случая няма задължителни указания на представителя на прокуратурата, с които да се задължава административно наказващия орган да наложи административно наказание. Напротив в правомощията на Началника на РУ на МВР е след като се запознае с преписката да прецени дали е налице административно нарушение, и ако приеме, че е налице такова, да наложи съответното административно наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В настоящия случай, както е констатирала и прокуратурата при обсъждане въпроса дали е налице извършено престъпление, действително е налице деяние, но то не е извършено виновно, тъй като както бе посочено по-горе към момента на проверката водача не е знаел, че управлява МПС, което е без регистрация, поради което и предвид липсата на субективен елемент, деянието не съставлява административно нарушение съгласно цитираната по-горе разпоредба на чл. 6 от ЗАНН.

На основание изложеното, съдът

                                                Р Е Ш И :

НА основание чл. 63 от ЗАНН ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0293-001081 от 11.07.2018 г., издадено от Началник РУП към ОДМВР П., РУ Л., с което на Д.С.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДП – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за това, че на 13.04.2018 г. в гр. Л. управлява товарен автомобил „***”, с френски рег. № ***, без да е регистриран по надлежния ред  - като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПЛЕВЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: