Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ, 06.12. 2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – Левски, в съдебно заседание на _шести ноември_ две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙКА МАНОЛОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

при секретаря _Янка Димитрова_ и в присъствието на прокурора __, като   разгледа докладваното от съдия Манолова а.н. дело №_315_ по описа за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          В Районен съд - Левски е постъпила жалба от И.В.И., ЕГН**********,***, чрез адв. Т., против НП №18-0241-000250 на Началник група към ОДМВР – Плевен, РУ – Белене.

          В жалбата се твърди, че е налице несъответствие между посоченото в процесното наказателно постановление място на нарушението, както и несъответствие между словесното описание на нарушението и правната квалификация на извършеното деяние, за което е наложена санкция. Отделно от това било посочено, че санкционираното лице е водач на лек автомобил АБАТ ЗКТД 389, а в обстоятелствата, при които е извършено нарушението наказващият орган посочвал, че водачът е управлявал мотопед АБАТ ЗКПТД 389. Позовава се на разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

          Счита, че в НП са описани две различни по вид и съставомерност деяния, които ЗДвП санкционира като нарушения и да които законът определя различни по вид наказания.

          Моли съда да отмени като незаконосъобразно издаденото наказателно постановление.

          За административнонаказващия орган – редовно призован –  не се явява представител, не е изразено становище по жалбата.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана по същество. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

Административнонаказателното производство против жалбоподателя е започнало със съставяне на АУАН затова, че на 19.04.2018 г. около 18:10 часа в гр. Белене, по ул. Васил Левски управлява мотопед ***, собственост на Б. Т. С. ООД, без поставена рег. табела на определеното за това място. Посочена като нарушена е разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Въз основа на съставения АУАН административнонаказващият орган е издал обжалваното наказателно постановление, с което на основание чл. 175, ал.3, пр.2 от ЗДвП е наложил административно наказание глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, за това, че водачът управлява без поставена рег. табела на определеното за това място.

Установява се от показанията на разпитаните свидетели, че са изпълнявали служебните си задължения по определен график, когато спрели за проверка управлявания от жалбоподателя мотопед. Констатирано било, че мотопедът няма поставена регистрационна табела.

Въз основа на извършената цялостна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, съдът приема, че в производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

С атакуваното наказателно постановление жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 175, ал.3, пр.2 от ЗДвП. Цитираната разпоредба предвижда административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. на водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

Административнонаказателният орган в обстоятелствената част на наказателното постановление е приел, че жалбоподателят като водач на лек автомобил управлява мотопед, описан, без поставена регистрационна табела на определеното за това място, след което се мотивира, че водачът е извършил нарушение, което е управление на МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

От събраните по делото доказателства в конкретния случай се установи, че поводът да бъде спрян водачът е, че е липсвала регистрационна табела.

Разпоредбата на ал.1, т.1 на чл. 175 предвижда друга хипотеза – а именно, че на управляваното МПС рег. табели не са поставени на определените за това места, като хипотезите са коренно различни.

За тези два вида отделни нарушения са предвидени различни като размер и санкция наказания.

В случая са описани две различни по вид и съставомерност деяния, които ЗДвП санкционира като нарушения и за които законът определя различни по вид наказания.

Основателни са доводите в жалбата,че е налице несъответствие между словесното описание на нарушението и правната квалификация на извършеното деяние, за което е наложена санкция. Необходимо е в съдържанието на НП да е налице единство по отношение на извършеното нарушение, обстоятелствата, при които е извършено, както и по отношение на неговата правна квалификация като конкретен състав на административно нарушение.

Съдът приема за основателно оплакването на жалбоподателя за несъответствие между цифровата и текстовата квалификация на нарушението, посочени в акта и отразени в НП.

Управлението на МПС без поставена регистрационна табела на определеното за това място е нарушение на ЗДвП, което се санкционира по реда на чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП.

В диспозитива на НП е наложена санкция за друг вид нарушение, а не описаното в обстоятелствената част деяние – наложени са кумулативно две санкции по реда на чл. 175, ал.3, пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, която се налага при управление на МПС без табели с рег. номер.

Допуснатото нарушение е съществено и налага отмяната на последното дори и само на това основание. 

Административнонаказателното производство е формален процес, като както в акта, така и в наказателното постановление следва изрично да е описано нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат описани точно законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следвада може да се подведе под конкретната правна норма, съдържаща състав на административно нарушение.    

Посочените нарушения са съществени, тъй като ограничават правата на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице и водят до незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което същото следва да бъде отменено като такова.

На основание изложеното, съдът

 

                                                        Р Е Ш И :

 

          На основание чл.63 от ЗАНН ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0241-000250 на Началник група към ОДМВР – Плевен, РУ – Белене, с което И.В.И., ЕГН**********,***, на основание чл.175, ал.3, пр.2 от ЗДвП  е наложено административно наказание – глоба в размер на четиристотин лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                  СЪДИЯ: