Р Е Ш Е Н И Е

гр. ЛЕВСКИ, 06.12. 2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Левски, в публичното съдебно заседание на шести ноември 2018 г. в състав:

                           Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                       Съдебни заседатели:

                               

при участието на секретаря Янка Димитрова и прокурора ­­_, като  разгледа докладваното от съдия Манолова а.н.дело №328 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на РС – Левски.

          Постъпила е жалба от А.Й.А., ЕГН**********,*** против наказателно постановление №18-0241-000012 на началник група към ОДМВР Плевен РУ – Белене, с което му е наложена глоба от 2000 лв. и кумулативно лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

Твърди се, че обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН, в който се твърдяло, че 14.01.2018г. жалбоподателят като водач на МПС отказал и проверка за употреба на алкохол с техническо средство.

Горното не отговаряло на обективната истина, поради която причина счита както акта за установяване на административно нарушение, така и самото наказателно постановление за незаконосъобразни.

Моли съда да отмени като незаконосъобразно наказателното постановление.

          Ответната страна по жалбата не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по същата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и се явява процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Административнонаказателното производство против жалбоподателя е започнало със съставяне на АУАН на 14.01.2018 г. за това, че на същата дата в 22:50 часа в гр. Белене, ул. Фердинанд Дечев, като водач на МПС, отказва проверка с техническо средство за установяване употр. на алк. в кръвта и не изпълни предпис. за изследване с доказ. анализатор за мед. изследване и вземане на биологични проби за хим. лаб. изследване за установяв. на конц. на алк. в кръвта му.

Вписано е в АУАН, че отказва да получи талон за изследване номер 001103. Посочена като нарушена е разпоредбата на чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.

Въз основа на направените в него констатациите, административно наказващият орган е издал наказателното постановление, с което наложил на А. административно наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.

От показанията на разпитаните свидетели - служители в РУ - Белене се установява, че са изпълнявали служебните си задължения, когато спрели за проверка водача. Същият отказал да даде проба за изпробване с техническо средство. Даден му бил талон, който отказал да получи и заявил, че няма да дава кръв.

Съобразно разпоредбата на чл. 174, ал.3 от ЗДвП водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.

Нарушението по чл. 174, ал.3 от ЗДвП е с две форми на изпълнителното деяние: - отказ на водача да му бъде извършна проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества и

- неизпълнение от страна на водача на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му.

Нарушението в случая е писано по следния начин: жалбоподателят като водач на МПС, отказва проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и не изпълни предписание за изследване с доказателствен анализатор за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му.

Наредба 1/2017г. за реда за установяване употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози в чл. 3, ал.1 предвижда, че при извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест. Съгласно ал.2 установяването  на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с химико- токсикологично лабораторно изследване, когато:

1. лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;

2. лицето не приема показанията на техническото средство или теста;

3. извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;

4. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.

Както бе посочено, разпоредбата на чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП предполага две хипотези: отказ от изпробване с техническо средство и втората хипотеза е отказ от медицинско изследване. С наказателното постановление на жалбоподателя е наложено административно наказание, че „е извършил: отказва проверка с техническо средство за установяане употребатта на алкохол в кръвта и не изпълни предписание за изследване с доказателствен анализатор и за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на алкохол в кръвта му”.

В случая е следвало да бъде изписана първата хипотеза, която гласи отказ от извършване на проверка с техническо средство.

Посочването на алтернативни нарушенията, за които е наложено едно наказание е довело до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

По този начин е нарушено правото на защита на привлеченото към административна отговорност лице, поради което наказателното постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

За да се издаде едно наказателно постановление, нарушението следва да бъде несъмнено установено и да бъде описано точно, в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Освен изложеното, съобразно изискванията на чл. 6, ал.2 от наредбата, в АУАН контролният орган вписва часа и начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство или резултата от теста и номера на талона за изследване. В случая това изискване не е спазено, което е самостоятелно основание за отвяна на наказателното постановление.

Посочените нарушения са съществени и водят до незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което същото следва да бъде отменено като такова. 

Водим от горните мотиви, съдът:

 

                                                      Р Е Ш И:

 

На основание чл.63 от ЗАНН ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0241-000012 на началник група към ОДМВР Плевен РУ – Белене, с което на А.Й.А., ЕГН**********,***, е наложено административно наказание глоба от 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                                           

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: