РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.11._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски в публичното съдебно заседание на _двадесет и девети октомври_ 2018 г. в състав:

 

                     Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                             Съдебни заседатели:

                                                   Членове:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.дело № ­­_336_ по описа  за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

          Постъпила е жалба  от А.Н.Т. ***/18.06.2018 г. издадено от Началник на РУ Л., с която моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

          В съдебно жалбоподателят прави искане да бъде намалена наложената глоба.

Ответникът по жалбата – редовно призован, не се явява представител в съдебно заседание и не е взето становище по същата.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Видно от представения по делото АУАН е, че срещу жалбоподателя е съставен такъв на 31.05.2018 г. затова, че не е спазил 30 дневния срок за промяна на настоящия си адрес в *****************. В акта е отразено, че Т. виновно е нарушил чл. 99 от ЗГР.

          Представено е и обжалваното НП, видно от което е, че за посоченото в АУАН нарушение на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 116 ал.2 от ЗГР – глоба в размер на 100 лв.

          В съдебно заседание са разпитани като свидетели актосъставителя С.К. *** и В.Й. – специалист „регистрация” в кметство с. Г. От показанията на двамата свидетели се установява, че жалбоподателя живее в с. Г., но същия няма адресна регистрация в селото.

Предвид събраните доказателства по делото, съдът приема, че по същото по един безспорен и категоричен начин е установено извършеното нарушение от жалбоподателя и същия следва да носи административно-наказателна отговорност. Наложеното административно наказание по отношение на Т. е в размер около средния предвиден за този вид нарушение. По делото обаче, не са представени каквито и да било доказателства, от които да се установява, че Т. следва да носи отговорност при балансиращи обстоятелства. Няма данни същия да е извършвал и друг път нарушения по този закон, да са настъпили някакви обществено-опасни последици, които да завишават степента на обществена опасност на нарушението или на дееца. Самият жалбоподател заявява, че има имот в с. Г., който ходи на поддържа и наглежда. От ЕГН на лицето, посочено в НП се установява, че същото е в пенсионна възраст – на 69 години и очевидно с ниски доходи /предвид размера на пенсиите в РБългария и стандарта на живот/. Предвид изложеното, съдът приема, че следва да бъде намален размера на наложеното административно наказания до предвидения в закона минимум, а именно от глоба в размер на 100 лв. на глоба в размер на 50 лв.

  На основание изложеното, съдът

                                                  Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ чл. 63 от ЗАНН ИЗМЕНЯ НП № 1 от 18.06.2018 г.  издадено от Началник РУ гр. Л. при ОДМВР П., против А.Н.Т. с ЕГН **********,***, с което за това, че не е спазил 30 дневния срок за промяна на настоящия си адрес в **************** /нарушение установено на 31.05.2018 г. с АУАН/ - с което е нарушил чл. 99 от ЗГР и на основание чл. 116 ал.2 от ЗГР му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание  от глоба в размер на 100 лв. на глоба в размер на 50 лв.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Плевен в 14-дневен срок от връчване на копие от същото на страните.

                   

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: