РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _03.12._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _трети декември_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

при секретаря _Янка Димитрова_ и в присъствието на прокурора _Мая Тончева  разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_372_ по описа на съда за _2018 г._, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Районен съд гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на Г.М.Г. ***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК за това, че на 22.10.2018 г., около 10.00 часа в гр.Левски, област Плевен, по ул.„Цар Симеон”, управлявал моторно превозно средство – селскостопански трактор марка *********** с номер на рама ************, без поставена регистрационна табела, без същото да е регистрирано по надлежния ред, посочен в чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника.

Представителят на Районна прокуратура гр.Л. поддържа изцяло внесеното постановление за освобождаване от наказателна отговорност. Счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява вината на обвиняемия, че същият е осъществил състава на престъплението, за което е бил  привлечен като обвиняем и че са налице предпоставките, визирани в чл.78а от НК. Пледира на обвиняемия да бъде наложено административно наказание.

Защитникът на обвиняемия изразява становище, че следва обвиняемият да бъде оправдан, тъй като не е налице субективния елемент, за да е налице престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Заявява, че обвиняемият не е знаел, че е следвало тракторът да бъде регистриран, тъй като при закупуването му е попитал продавача и той му обяснил, че не се налага регистрация, тъй като е малогабаритен. В този смисъл е и изразеното становище от самия обвиняем. 

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

         Г.М.Г. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с висше образование, работи в ********, с място на работа ***********, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

На 22.10.2018 г. служители на РУМВР-Л., при извършван обход в гр.Л., спрели движещ се по ул.******** селскостопански трактор. При извършване на проверката била установена самоличността на водача – обвиняемия, който след като му били поискани документите, представил документ за самоличност и документи за закупуване на трактора, който е управлявал. На трактора не била поставена регистрационна табела. При извършена проверка с ОДЧ, било установено, че няма данни тракторът да е регистриран по надлежния ред. За констатираното нарушение, на Г. бил съставен АУАН.

Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, собствениците регистрират самоходна техника с мощност на двигателя над 10 кW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите, и машините за земни работи, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация за юридическите лица и едноличните търговци.

Както от обясненията на Г., така и при извършената проверка от служители на РУ на МВР-Л. било установено, че към момента на деянието селскостопанският трактор, управляван от обвиняемия, не е бил регистриран по надлежния ред, посочен в цитирания по-горе текст от закона. Обстоятелството, че водачът заявява, че не познава закона, не го освобождава от съответната отговорност.

Предвид горното, съдът приема, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

За извършеното от Г. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.

Тъй като Г.М.Г. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност и от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът приема, че са налице основанията за освобождаване на Г. от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК.

На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА Г.М.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с висше образование, работи в **********, с място на работа ******************, неженен, неосъждан, ЕГН **********, от наказателна отговорност за извършено деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК за това, че на 22.10.2018г., около 10.00 часа в гр.Левски, област Плевен, по ул.„Цар Симеон”, управлявал моторно превозно средство – селскостопански трактор марка *********** с номер на рама **********, без поставена регистрационна табела, без същото да е регистрирано по надлежния ред, посочен в чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: