Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Левски, 27.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.ЛЕВСКИ, III състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора М. Тончева, като  разгледа докладваното от съдия Николаева АНД №373 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона,

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата М.Д.Т., родена на ***г***, българка, с българско гражданство, омъжена, със средно образование, работи, неосъждана, с адрес:***, ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 20.06.2018г. в гр.Л., обл.П., на кръстовището, образувано от ул.”***” и ул.”***”, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег.№***, нарушила правилата за движение, регламентирани в ЗДВП, а именно:

- чл.25, ал.1 – Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движението, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които да се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение;

- чл.26 – Преди да завие или да започне каквато и да е маневра, свързана с отклонение встрани, водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели, трябва да е включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднага след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде прекратен непосредствено преди започване на маневрата;

- чл.37, ал.1 – При завиване наляво за влизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства,

с което по непредпазливост причинила на И. Г. Т., ЕГН:********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на костите на подбедрицата на левия крак, довело до трайно затруднение на движението на левия крак, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”б”, вр. с чл.342, ал.1 от НК, чл.25, ал.1, чл.26, и чл.37, ал.1 от ЗДвП, вр. с чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемата М.Д.Т., със снета по делото самоличност за НЕВИНОВНА в това по същото време и място да е нарушила правилата за движение по пътищата:

- чл.5, ал.1, т.1 – Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществен вреди;

- чл.5, ал.2, т.1 – Водачът на пътно транспортно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесните пътни превозни средства;

- чл.20, ал.2 – Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението;

- чл.36, ал.1 – Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответната посока – от лента, предназначена за завиване наляво, поради което на основание чл.304от НК я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение в тази му част.

ОСЪЖДА обвиняемата М.Д.Т., със снета по делото самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на ОД на МВР – Плевен, сумата от 334,30лв., представляваща разноски по делото, от които 281,52 лв. –възнаграждение за вещо лице по изготвената автотехническа експертиза и 52,78 лв. – възнаграждение за вещо лице по изготвената съдебно-медицинска експертиза.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Плевенски окръжен съд в 15 – дневен срок от днес.

На основание чл.310, ал.2, вр. чл.308, ал.1 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: