П Р И С Ъ Д А

№ _____

гр. ЛЕВСКИ,   25.10.  2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Левски, на  двадесет и пети октомври, две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙКА МАНОЛОВА

                    Съдебни заседатели:

 

при секретаря Ваня Димитрова, в присъствието на прокурора  Мая Тончева, като разгледа докладваното от съдия Манолова н.о.х.д. №  218  по описа за 2018 год., и на основание данните по делото и закона

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА М.М.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със завършен трети клас, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********,

за ВИНОВЕН в това,

че на неустановен ден през периода 15.06.2018г. до 03.07.2018г., в с.Обнова, общ.Левски, обл.Плевен, в жилищен дом на ул***” №***, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством директно присъединяване по механичен способ на проводник от изходяща фазова клема на главен предпазител към изходяща клема и изходящ предпазител след СТИ, като консумираната по този начин ел. енергия не се измерва от средството за търговско измерване, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия пред ЧЕЗ „Разпределение – България” АД – София, поради което и на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, пр.1, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 и чл.42б, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице - два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

          На основание чл.55, ал.3 от НК не НАЛАГА по – лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 70, ал.7 от НК ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на неизтърпяната част от наказанието по ч.н.д. №52/2018 г. по описа на ОС – Плевен в размер на ЕДИН МЕСЕЦ И ОСЕМНАДЕСЕТ ДНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за което е бил условно предсрочно освободен с определение, постановено по ч.н.д. №461/2018г. по описа на ОС – Плевен, при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

            На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: 1 бр. многожилен проводник със синя изолация.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Д. със снета по-делото самоличност да заплати направените деловодни разноски на досъдебното производство в размер на 64.52 лв. и в съдебното производство в размер на 59.35 лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15 – дневен срок от днес.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: