О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

         Районен съд гр. Левски в закрито заседание на  _19.10._ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

                    ЧЛЕНОВЕ:………

 

като се запозна с материалите по ЧНД №_306_ по описа за _2018_г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.243 от НПК.

          В Районен съд гр.Левски е постъпила жалба от адв. Д.М. – като процесуален представител на М.И.Г. и Г.И.Г. против постановление на РП-Левски за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 66/2018 г. по описа на РУ Левски, прокурорска преписка № 413/2018 г. по описа на РП-Левски.

          В жалбата се твърди, че  постановлението на РП-Левски е незаконосъобразно и противоречащо на доказателствата по делото. Твърди се, че не са разпитани всички свидетели по делото, че  не е съобразена съдебно-медицинската експертиза с  цялата медицинска документация и се представят медицински документи с жалбата. Моли се съда да постанови определение, с което да отмени изцяло постановлението на РП Левски, да изследва и отговори на всички въпроси в жалбата, както и да извърши проверка и да установи дали не е налице и друго престъпление и ако такова е налице да се предприемат съответните действия.

          Съдът, като прецени изложеното в жалбата, събраните по делото доказателства и предвид представените допълнително с жалбата медицински документи приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл.243 от НПК, поради което се явява допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

          Жалбоподателите не са били уведомени за назначената по досъдебното производство съдебно медицинска експертиза, предвид възможността на същите да представят допълнителните медицински документи, които притежават и които са представени с настоящата жалба.

          Разследващият орган не е изпълнил задължението си да събере всички доказателства и внимателно да ги провери, с оглед правилната преценка дали е налице извършено деяние, дали същото представлява престъпление, ако е налице извършено престъпление от кой е извършено и каква е правната квалификация на същото.

          Предвид изложеното, съдът намира, че следва да бъде отменено постановлението на РП Левски, с което е прекратено досъдебното производство. Следва делото да бъде върнато за доразследване при което да бъде да бъде назначена допълнителна съдебно медицинска експертиза, която да прецени и новопредставените медицински документи, след което вещото лице  да отговори на въпроса дали същите внасят промени в първоначално направените изводи в изготвеното заключение и ако са налице такива промени да изложи изводите си по поставените първоначално въпроси при съобразяване на новопредставените мед. документи.  Следва да се разпитат всички свидетели присъствали на инцидента, за които се твърди, че са били в предприятието и имената им са отразени в книгата на пазача, следва при необходимост да се извърши и допълнителен разпит на разпитани вече свидетели и да се отговори на поставените в жалбата въпроси относно съществувалите взаимоотношения, обстоятелствата във връзка с инцидента и отново да се прецени дали е налице извършено деяние, което да представлява престъпление, ако се установи извършено престъпление, да се установи авторството на деянието, след което да се извършат съответните процесуални действия според установеното.

          По изложените съображения съдът счита, че постановлението за прекратяване на наказателното производство следва да бъде отменено. Следва делото да бъде върнато на РП-Левски за допълнително разследване, при което да се изпълнят указанията дадени по-горе.

          Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

          На основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК ОТМЕНЯ постановлението на РП-Левски, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 66/2018 г. по описа на РУ Левски, прокурорска преписка № 413/2018 г. на РП-Левски.

          ВРЪЩА досъдебно производство  № ЗМ 66/2018 г. по описа на РУ Левски, прокурорска преписка № 413/2018 г. на РП-Левски за допълнително разследване, при което да се изпълнят указанията дадени в обстоятелствената част на настоящото.

          ДА СЕ изпратят на РП Левски приложените към жалбата  медицински документ, предвид възможността да бъдат  съобразени от вещото лице по допълнителната съдебно медицинска експертиза, която следва да се назначи, а копия от същите да се оставят към настоящото дело.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на жалба и протест в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателя и РП Левски, че е изготвено.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: