ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                     №…..

 

гр. ЛЕВСКИ, _05.10. 2018г.

 

         Районен съд – Левски, ІV състав, в закрито заседание на  пети октомври    през 2018 година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОЙКА МАНОЛОВА

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря __ и в присъствието на прокурора _ , като разгледа докладваното от съдия Манолова ч.н.д._319_ по описа на съда за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

                 

В Районен съд гр. Левски е постъпила жалба от Н.Г.С. ***, против постановление за спиране на наказателно производство по досъдебно производство №ЗМ 52/2018г. по описа на РУ – Левски, пр. пр. №222/2018 по описа на РП - Левски.

С жалбата Н.Г.С. моли съда да отмени постановлението за спиране на наказателното производство.

Съдът, като прецени изложеното в жалбата, намира за установено следното:

 Досъдебното производство е образувано на 20.04.2018 г. при условията на чл. 212, ал.1 от НПК за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК за това, че на неустановен ден през периода от м. август 2017 г. до 12.03.2018 г. в гр. Левски са отнети чужди движими вещи – сумата от 5000 лв. от владението на Н.Г.С., без съгласието му, с намерение да бъдат присвоени.

С обжалваното постановление прокурорът е спрял наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ 52/2018г. по описа на РУ – Левски, пр. пр. №222/2018 г. по описа на РП - Левски, поради неразкриване на извършителя.

          С атакуваното постановление прокурорът е постановил спиране на наказателното производство, тъй като въпреки проведените оперативно – издирвателни мероприятия и извършените процесуално – следствени действия, извършителят на инкриминираните деяния не е открит. Приел е, че не са налице никакви, макар и косвени доказателства за съпричастност и виновност на определено лице в извършване на престъпленията.

В хода на извършеното разследване, включително и след  извършеното на основание чл.234, ал.3 от НПК удължаване срока на разследването не са събрани безспорни доказателства за авторството на деянието, което е мотивирало прокурора да изготви постановление за спиране на наказателното производство.

В хода на разследването са били извършени редица процесуално – следствени действия, но не са събрани достатъчно категорични доказателства, че конкретно лице е извършило престъплението по чл. 194, ал.1 от НК.

Действително жалбоподателят споделя своите съмнения, че И. Х. е съпричастна към инкриминираното деяние, но на този етап това са негови предположения, като липсват конкретни доказателства, че свидетелката има общо с извършеното престъпление.

Съдът, обсъждайки събрания на досъдебното производство доказателствен материал, намира, че на предварителното производство не се са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи категоричен и обоснован извод за авторството на деянието.

Поради това, съдът приема, че атакуваното постановление на РП - Левски, с което на основание чл.244, ал.1, т.2 от НК е спряно наказателното производство, е законосъобразно.

Съдът не разполага със законовата възможност да отмени постановлението за спиране и да върне делото на прокурора, със задължителното указание да внесе обвинение срещу определено лице, след като същият е преценил че обвинението е недоказано.

Прокурорът е този, който в качеството си на обвинител преценява срещу кого да внесе обвинението пред решаващия орган и да защитава обвинителната си теза чрез обвинителният акт. Единствено в правомощията на държавният обвинител – прокурора, е да повдигне обвинение за извършено престъпление, в случай на преценка, че са събрани достатъчно доказателства за това. В случаите на недоказаност на обвинението, прокурорът прекратява или респективно спира, наказателното производството за деянието, за което е повдигнато. Убеждението на пострадалия, че точно определено лице е извършител на деянието не освобождава съответните органи от задължението им за събиране други доказателства по делото, които следва по безспорен и категоричен начин да установят има ли престъпление, какво е то, как е извършено и от кого. 

Поради изложеното съдът намира, че прокурорът правилно преценил фактическата обстановка и съобразно доказателствата е стигнал до един законосъобразен и правилен извод за спиране на наказателното производство, което спиране има временен характер. При отпадане на основанията за спиране, наказателното производство се възобновява.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че атакуваното постановление се явява законосъобразно, правилно и обосновано. Ето защо същото следва да бъде потвърдено.                                                                 

         Предвид гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 244, ал.5 от НПК постановлението на Районна прокуратура гр. Левски от 20.09.2018г. с което на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК е спряно  наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ 52/2018г. по описа на РУ – Левски, пр. пр. №222/2018 г., за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

                                               СЪДИЯ: