О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Левски, 22.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - гр.Левски в закрито съдебно заседание на двадесет и втори октомври през  2018 г. в състав:

                                   

Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря …. и прокурора ….., като разгледа докладваното от съдия Николаева ч.н.д. №324 по описа  за  2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по тъжба от Б.Н.С., ЕГН:**********, понастоящем в З. – гр.Б., група №6 срещу Д.Б. за извършени от последния престъпления от частен характер.

         След запознаване с подадената частна тъжба, съдията-докладчик по делото е констатирал, че същата не отговаря на изискванията на чл.81, ал.1 от НПК – не са налице данни, с които да бъде индивидуализирано лицето, срещу което се подава, налице са неясноти относно конкретните обстоятелства на престъпленията, които се повдигат с тъжбата, не е внесена дължимата се държавна такса съгласно т.9 от Тарифата към Закона за държавните такси.

С Разпореждане  на съдията-докладчик №323 от 04.10.2018г. на тъжителя изчерпателно са посочени несъответствията на подадената от него тъжба с цитираната разпоредба, като му е предоставен 7-дневен срок, в който тъжбата да бъде приведена съобразно изискванията на закона. На тъжителя изрично са указани и последиците от непривеждане на частната тъжба съобразно изискванията на чл.81, ал.1 от НПК, а именно, че производството по делото ще бъде прекратено на основание чл.24, ал.5, т.2 от НПК.

         Установява се от приложения по делото отрязък от съобщение, че тъжителя Б.Н.С. е получил такова с дадените от съда указания на 09.10.2018г. Към настоящия момент дадения от съда срок за отстраняване на констатираните в частната тъжба несъответствия с разпоредбата на чл.81, ал.1 от НПК, е изтекъл, като указанията не са изпълнени.

Горното налага изводът, че е налице хипотезата на чл.250, ал.1, т.1 от НПК, вр. с чл.24, ал.5, т.2 от НПК, поради което образуваното наказателно производство следва да бъде прекратено.

        

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКАРТЯВА на основание чл.250, ал.1, т.1 от НПК, вр. с чл.24, ал.5, т.2 от НПК наказателното производство по НЧХД №324/2018г. по описа на РС – Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд – Плевен по реда на глава XXI от НПК.

 

 

СЪДИЯ: