ПРОТОКОЛ

                                                            

гр. ЛЕВСКИ,   12.11._ 2018 г.

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _дванадесети ноември_ 2018 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­ 347  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова_

На именното повикване в _11.50_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ОСЪДЕНИЯТ Р.А.Д. – лично и с адвокат П. с пълномощно към досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, моля да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П. – Моля да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо съдия, по отношение на споразумението, постигнато по н.о.х.д. 347/2018 г. с наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален общ режим, считам, че са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК и следва да бъде приведено в изпълнение наказанието лишаване от свобода по н.о.х.д. № 204/2017 г., влязло в законна сила на 20.06.2017 г., а именно една година лишаване от свобода. Горното се налага с оглед обстоятелството, че деянието по н.о.х.д. № 347/2018 г. е извършено на 20.06.2018г., а именно в изпитателния срок на наказанието по н.о.х.д. №204/2017 г. и моля в този смисъл да е Вашият съдебен акт.

 

АДВОКАТ П. – Господин съдия, за съжаление искането на Районна прокуратура е основателно, с оглед безспорните факти по делото, безалтернативно е искането и разпоредбата на закона, следва да приемете, че новото престъпление е извършено в изпитателния срок от предходното, налице са условията на чл.68 от НК.

 

ОСЪДЕНИЯТ – Поддържам казаното от адвоката ми.

 

Предвид направеното искане и становищата на страните, съдът намира, че са налице основанията за приложение разпоредбата на чл.68, ал.1 от НК и следва да бъде приведено в изпълнение и наложеното наказание лишаване от свобода за срок от една година по н.о.х.д. № 204/2017 г. на РС-Левски.

Видно от сключеното и одобрено от съда споразумение по настоящото дело е, че със същото Р.А.Д. е признат за виновен за престъпление по чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 от НК и на основание чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца. Деянието е извършено на 20.06.2018 г. Видно от приложеното към делото копие от присъда по н.о.х.д. № 204/2017г. е, че със същата Р.А.Д. е признат за виновен за престъпление по чл.343б, ал.1, във връзка с чл.54, ал.1 от НК и е осъден на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 200 лв., като на основание чл.66 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години. Присъдата е влязла в сила на 20.06.2017 г.

Деянието, за което е постигнато споразумение по н.о.х.д. № 347/2018 г., е извършено на 20.06.2018 г., т.е. в изпитателния срок на наложеното и цитирано по-горе наказание по н.о.х.д. № 204/2017 г. на РС-Левски.

На основание изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАНОВЯВА Р.А.Д., ЕГН **********, да изтърпи и отложеното наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода по н.о.х.д. № 204/2017 г. по описа на РС-Левски, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски ОС в 15-дневен срок от днес.

         

          Протоколът е написан в с.з., което приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: