ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ, _22.11. 2018 г.

Районен съд гр. Левски, в публично съдебно заседание на _двадесет и втори ноември 2018 г. в състав:

 

   Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                  Съдебни заседатели:М.Л.

                                                          А.И.

 

при участието на секретаря _Ваня Димитрова_ и прокурора Мая Тончева сложи за разглеждане _ч.н.д._№­_352_ по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Манолова.

На именното повикване в _10.40_ часа се явиха:

 

ЗА РП- ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ОСЪДЕНИЯТ С.Д.С. – редовно призован – явява се лично.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

          Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОСЪДЕНИЯ:

С.Д.С. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

          На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ – Не правя отводи на съда, съдебните заседатели и съдебния секретар. Няма да соча нови доказателства, нямам искания по реда на съдебното следствие.

ОСЪДЕНИЯТ – Не правя отводи.

          Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

Съдът докладва: справка за съдимост, копия от протокол от с.з. по н.о.х.д. №241/2018г. и копие от присъда по н.о.х.д. №318/2018г., двете по описа на РС – Левски, справка от ГД „ИН” ОС „ИН” гр.Плевен за изтърпяване наказание „пробация”, по н.о.х.д. №241/2018г. и н.о.х.д. №318/2018г., двете по описа на РС – Левски.

 

ПРОКУРОРЪТ – Запозната съм с доказателствата, да се приемат.

ОСЪДЕНИЯТ – Да се приемат.

          Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА изисканите писмени доказателства: справка за съдимост, копия от протокол от с.з. по н.о.х.д. №241/2018г. и копие от присъда по н.о.х.д. №318/2018г., двете по описа на РС – Левски, справка от ГД „ИН” ОС „ИН” гр.Плевен за изтърпяване наказание „пробация”, по н.о.х.д. №241/2018г. и н.о.х.д. №318/2018г., двете по описа на РС – Левски.

 

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля да приключите съдебното следствие, няма да сочим нови доказателства, поддържаме предложението.

ОСЪДЕНИЯТ – Да приключва.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД ЗА ПРЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 

ПРОКУРОРЪТ – Ув. г-жо съдия, ув. съдебни заседатели, поддържам предложението пред РС - Левски за групиране на двете наказания, наложени на осъдения пробация, като се определи едно общо най - тежко от тях и като се приспадне изтърпяното.

Моля в този смисъл да е вашия съдебен акт.

ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ОСЪДЕНИЯ С.Д.С. – Както реши съда, ако може едно наказание да търпя.

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ С.Д.С. – Да ми се определи едно общо наказание.

 

          Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение след съвещание.

          Съдът се оттегли на съвещание.

След съвещание съдът, като прецени направеното от РП-Левски предложение за определяне на едно общо наказание по отношение на С.Д.С., намира за установено следното:

 

С.Д.С. е осъден както следва:

  

1. със споразумение №33/02.08.2018г., постановено по н.о.х.д. №241/2018г., по описа на РС-Левски, влязло в законна сила на 02.08.2018г., на С.Д.С. е наложено наказание „пробация”, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ДВА пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, за деяние извършено на 01.03.2018г. в с.Българене, на основание чл.234в, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК.

На основание чл.55, ал.3 от НК  да не се НАЛАГА по – лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

2. с присъда №38/02.10.2018г., постановено по н.о.х.д. №318/2018г., по описа на РС-Левски, влязло в законна сила на 17.10.2018г., на С.Д.С. е наложено наказание „пробация”, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ДВА пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, за деяние извършено за периода 23.07.2018г. до 13.09.2018г. в с.Българене, на основание чл.234в, ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК.

На основание чл.55, ал.3 от НК  не се НАЛАГА по – лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Съдът, като съобрази становището на прокурора и на осъдения С., счита искането за основателно.

Със споразумение по н.о.х.д. №241/2018г.. по описа на РС – Левски на С.Д.С. е наложено наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

С присъда по н.о.х.д. №318/2018г. по описа на РС – Левски на С.Д.С. е наложено наказание „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца.

Деянията по посочените две н.о.х.д. са извършени при условията на реална съвкупност по смисъла на чл.23, ал.1 от НК – преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което предложението на РП – Левски се явява основателно и следва да бъде определено едно общо, най – тежко наказание, а именно пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца.

На основание чл.25, ал.2 от НК следва да бъде приспаднато изтърпяното наказание пробация по н.о.х.д. №241/2018г. по описа на РС – Левски.

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ по отношение на С.Д.С., ЕГН **********, едно общо наказание, като НАЛАГА най-тежкото измежду наложените му наказания със споразумение, постановено по н.о.х.д.№241/2018г. и присъда по н.о.х.д. №318/2018г., и двете по описа на РС-Левски, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ДВА пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК изтърпяното наказание „пробация” по н.о.х.д. №241/2018г. по описа на РС – Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15 – дневен срок от днес.

          Протоколът написан в с.з., което приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                     2.