О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Лeвски, 04.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - гр.Левски в публично съдебно заседание на четвърти декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                   

Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

                                      Съдебни заседатели: Л.Н.

                                                                        А.И.    

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Чавдар Мънев, като разгледа докладваното от съдия Николаева ЧНД №382  по описа  за  2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК

Образувано е по предложение на Районна прокуратура – гр.Левски за определяне на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК на едно общо най-тежко наказание, измежду наложените такива на осъдения Б.Е.Б., ЕГН:**********, подробно посочени в предложението.

В съдебно заседание прокурорът поддържа предложението по изложените в него съображения. Намира че са налице предпоставките на чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание на осъдения измежду наложените му такива по НОХД №212/2018г. и НОХД №262/2018г., двете по описа на РС – Левски. Предлага на съда да бъде наложено едно общо най-тежко наказание, а именно три години лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66 от НК за изпитателен срок от пет години. Пледира на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното едно общо най-тежко наказание да бъде присъединено изцяло наказанието глоба в размер на 200 лв., наложено по НОХД №212/2018г. по описа на РС-Левски.

Защитникът адвокат Р.Р. счита, че са налице основанията за групиране на наказанията на Б. по н.о.х.д. №212/2018 г. и по н.о.х.д №262/2018 г. и двете по описа на РС – Левски. излага съображения, че не са налице предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.24 от НК и увеличаване на определеното от съда общо най-тежко наказание.

Осъденият поддържа изложеното от защитника си. При предоставената му от съда право на последна дума заявява, че моли да бъдат групирани наказанията.

Съдът, като взе предвид постъпилото предложение от РП-Левски, становищата на страните, както и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Осъденият Б.Е.Б. е роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

От приложената по делото справка за съдимост, ведно с копия от бюлетини за съдимост, се установява, че същият е осъждан, както следва:

1. С Присъда от 25.10.1990г. по НОХД №152/1990г. по описа на Окръжен съд – Плевен, в сила от 09.11.1990 г., на Б.Е.Б., на основание чл.343а, б.”б”, във вр. с чл.54 от НК са му наложени наказания Лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца, което на основание чл.66 от НК е отложено с четири години изпитателен срок и Лишаване от право да управлява МПС за срок от две години.

За посоченото осъждане Б. е реабилитиран по право на основание чл.86, ал.1, т.1 от НК, считано от 31.08.1998 г.

2. С Определение №45/16.07.2015г. по НОХД №208/2015г. по описа на РС-Левски е одобрено споразумение, с което на Б.Е.Б., на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл.42а от НК е наложено наказание „Пробация” за срок от 6 месеца със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, и на основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

От приетата по делото справка от РП-Левски, се установява, че горното наказание е изтърпяно в периода от 24.07.2015г. до 24.01.2016г.

3. С Присъда №31/16.07.2018г. по НОХД №212/2018г. по описа на РС – Левски, в сила от 31.07.2018 г., на Б.Е.Б., на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК и чл.58а, ал.1 от НК му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.58а, ал.1 от НК е намалено с 1/3 и е осъден на наказание 8 месеца Лишаване от свобода и 200 лева Глоба, платима по сметка на Републиканския бюджет. На основание чл.66 от НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено с три години изпитателен срок.

4. С Определение №37/16.08.2018г. по НОХД №262/2018г. по описа на РС-Левски е одобрено споразумение, с което на Б.Е.Б., на основание чл.339, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 3 години, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено с 5 години изпитателен срок.

С оглед на така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Депозираното от районна прокуратура – гр.Левски предложение по реда на чл.25, ал.1 от НК е процесуално допустимо, а по същество – основателно.

Налице са предпоставките на чл.23, ал.1 от НК, предложение 2-ро от НК, във вр. с чл.25, ал.1 от НК, да бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените на Б.Е.Б. по НОХД №212/2018г. и по НОХД №262/2018г., двете по описа на РС-Левски. Установява се, че деянията по посочените наказателни производства са извършени преди Б. да е бил осъден с влязла в сила присъда за което и да е от тях. Престъпленията са осъществени след осъждането му с влязла в сила присъда по НОХД №208/2015г. на РС-Левски, поради което не са налице предпоставки за групиране с това осъждане.

Предвид на изложеното, следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените на Б. по НОХД №212/2018г. и по НОХД №262/2018г., двете по описа на РС-Левски, а именно Лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл.25, ал.4 от НК следва да бъде постановено изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание Лишаване от свобода да бъде отложено за изпитателен срок от пет години.

Налице са предпоставките на чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода да бъде присъединено наказанието глоба в размер на 200 лв., наложено по НОХД №212/2018г. на РС-Левски. Съдът намира, че с оглед постигане целите на чл.36 от НК, наказанието глоба следва да бъде присъединено изцяло.

Настоящият съдебен състав намира, че в процесния случай, за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция не се налага прилагането на чл.24 от НК чрез увеличаване на определеното общо най-тежко наказание. Съгласно дадените указания в ППВС №4/65г., при преценката относно необходимостта от увеличаване на наказанието на основание чл.24 НК, следва да бъдат съобразявани броя на осъждания в групата, предишните осъждания на лицето, преди първото, включено в групата, обществената опасност на деянията според наложените наказания – техния характер и тежест, данните за личността на осъдения. В процесния случай, броят на включените в групата наказания е само две, от справката за съдимост се установява, че Б. има само едно осъждане по смисъла на закона преди престъпленията, включени в групата, не се установява престъпна наклонност към осъществяването на определен вид престъпления. Съдът намира, че определеното общо най-тежко наказание и срокът, за който същото е отложено, в съвкупност с присъединеното към него наказание глоба ще има необходимия поправителен и превъзпитателен ефект спрямо личността на подсъдимия.

Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25 ал. 1 във вр. с чл.23 ал. 1 от НК едно общо най-тежко наказание на осъдения Б.Е.Б. с ЕГН:**********, измежду наложените му наказания по НОХД №212/2018г. и НОХД №262/2018г., двете по описа на Районен съд – гр.Левски, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което отлага за изпитателен срок от пет години, на основание чл.66, ал.1 от НК.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното едно общо най-тежко наказание Лишаване от свобода, наказанието ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА, наложено по НОХД №212/2018г. по описа на РС-Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.     

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                                    2.