ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   04.10._ 2018 г.

 

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _четвърти октомври_ 2018 г. в състав:

 

  Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­_320  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова

На именното повикване в  11.00_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се  прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМАТА М.Л.Х. – явява се лично.

ЯВЯВА СЕ адвокат Ю.Д. ***, назначена като служебен защитник на подсъдимата на досъдебното производство.  

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМАТА – Да се гледа делото. Съгласна съм адвокат Д. да ме защитава.

АДВОКАТ Д. – Запозната съм с материалите по делото и съм съгласна да поема защитата. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з. Следва да бъде назначена като служебен защитник на подсъдимата в настоящото съдебно производство адвокат Ю.Д. от Плевенска АК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК служебен защитник на подсъдимата М.Л.Х., ЕГН **********, адвокат Ю.Д. от Плевенска адвокатска колегия.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА:

М.Л.Х. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със завършен седми клас на обучение, не учи и не работи, неосъждана, тел.: **********, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи на съдебния състав и секретаря. Нямам искания. Представили сме споразумение. Моля споразумението да бъде утвърдено, с произтичащите от това законови последици.

АДВОКАТ      Д. – Не правим отводи на съдебния състав. Няма да сочим нови доказателства. Постигнали сме споразумение с Районна прокуратура гр.Левски.

ПОДСЪДИМАТА – Не правя отводи, нямам нови искания. Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №320/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство №ЗМ-222/2017 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. №1083/2017 г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, М.Л.Х., ЕГН **********, и защитника й адвокат Ю.Д. от Плевенска АК, съгласно което:

 

Подсъдимата М.Л.Х., ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че на 26.08.2017г. в с.Обнова, община Левски, област Плевен, в лек автомобил ********* с ДК № ********, като непълнолетна, но могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, държала в немаловажен случай акцизни стоки без бандерол – 30.252 кг. (тридесет килограма и двеста петдесет и два грама) тютюн на стойност 5142,84 лева (пет хиляди сто четиридесет и два лева и 84 ст.), когато такъв се изисква по закон (чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от М.Л.Х., ЕГН **********. Извършено е виновно, при форма на вината – пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.234, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК на Република България.

 

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

За извършеното престъпление на М.Л.Х., ЕГН **********, се НАЛАГА наказание на основание чл.234, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1, т.3 и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при периодичност за явяване и подписване на М.Л.Х. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба, както и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК, тъй като същата не притежава права, от които да бъде лишена.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 1312,78 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на подсъдимата М.Л.Х., които следва да се заплатят по сметка на ОД на МВР-Плевен.

 

Веществените доказателства: 30.252 кг тютюн, намиращи се на съхранение в РУМВР-Левски, на основание чл.234, ал.3, във връзка с чл.53, ал.1, б.„б” от НК – се отнемат в полза на държавата, които след влизане в сила на споразумението да се унищожат.

 

 

ПРОКУРОР:            

(Мая Тончева)         

 

 

ЗАЩИТНИК:               

(адв.Ю.Д.)

 

 

ПОДСЪДИМА:       

(М.Л.Х.)

 

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по н.о.х.д. № н.о.х.д. №320/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-222/2017 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 1083/2017 г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, М.Л.Х., ЕГН **********, и защитника й адвокат Ю.Д. от Плевенска АК,.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 320/2018 г. по описа на РС-Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

         

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: