ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ, _10.10. 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _десети октомври 2018 г.  в състав:

 

                    Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                                    Съдебни заседатели:

                                                 

при участието на секретаря _Ваня Димитрова_ и прокурора _Чавдар Мънев сложи за разглеждане _н.о.х.д.­ 323, по описа за 2018 г.  докладвано от съдия _Манолова.

На именното повикване в _10.00_ часа се явиха:

 

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМИЯТ К.Е.К. – явява се лично и с  адв.Р.Р. от ПлАК с пълномощно към досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Р.Р. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМЯТ – Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

К.Е.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл. 274 и 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие.

АДВ.Р.Р. – Не правим отвод на съдебния състав и секретаря и прокурора. Нямаме искания.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

АДВ.Р.Р. Ув. г-жо председател, постигнали сме споразумение с РП - Левски. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици

 

ПОДСЪДИМИЯТ Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържание на споразумение постигнато по н.о.х.д. №323/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №126/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №574/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, подсъдимия К.Е.К., ЕГН ********** и защитника му  адв.Р.Р. от ПлАК, съгласно което:

           

Подсъдимият К.Е.К., ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:

1. На 18.06.2018 г. около 23.00 часа, в гр.Левски, обл.Плевен, по ул.”Ал.Стамболийски”, до №77, в посока на движение ул.”Кирил и Методий” е управлявал МПС – лек автомобил „***” с монтирани транзитни регистрационни табели *** с изтекъл срок на валидност (до 17.05.2017 г.), което не е регистрирано по надлежния ред – съгласно Наредба №І-45 от 24.03.2000 г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях”.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия К.Е.К.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на К.Е.К., ЕГН ********** се налага наказание на основание чл.345, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.42а, ал.4, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с ал.2, т.1 и т.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, б.”б”, пр.1 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

2. На 18.06.2018 г. около 23.00 часа в гр.Левски, обл.Плевен, на ул.”Ал.Стамболийски” до №77, противозаконно е пречил на орган на власт да изпълни задълженията си – да извърши проверка на водача и МПС, като не спрял за проверка при подаден светлинен и звуков сигнал от автопатрулен екип при ОД на МВР гр.Плевен.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия К.Е.К.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.270, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на К.Е.К., ЕГН ********** се налага наказание на основание чл. 270, ал.1, във вр. с чл.42а, ал.4, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с ал.2, т.1 и т.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, б.”б”, пр.1 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК - ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

         

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на подсъдимия К.Е.К., ЕГН ********** едно общо наказание, като налага най – тежкото от тях, а именно: ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител три пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

Разноски по делото не са направени.

 

ПРОКУРОР:                  ЗАЩИТНИК:                    ПОДСЪДИМ:

(Чавдар Мънев)            (адв.Р.Р.)              (К. К.)

 

ПРОКУРОРЪТ Ув. г-жо председател, моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.Р.Р. – Моля да одобрите споразумение, което сме постигнали с РП. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.  

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №323/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №126/2018г. на РУ – Левски, пр.пр. №574/2018г. по описа на РП - Левски между РП-Левски, подсъдимия К.Е.К., ЕГН ********** и защитника адв.Р.Р. от ПлАК споразумение.

          На основание чл.24, ал.3 от НПК прекратява наказателното производство по н.о.х.д. №323/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №126/2018г. на РУ – Левски, пр.пр. №574/2018г. по описа на РП – Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: