ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ, _17.10. 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _седемнадесети октомври  2018 г.  в състав:

 

                    Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                                    Съдебни заседатели:

                                                 

при участието на секретаря _Ваня Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева сложи за разглеждане _н.о.х.д.­ 337, по описа за 2018 г.  докладвано от съдия _Манолова.

На именното повикване в _11.30_ часа се явиха:

 

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.А.Б. – явява се лично и с адв.Д.Д. от ПлАК, с пълномощно към досъдебното производство.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Д. – Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Х.А.Б. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, женен, работи като управител на „***” ЕООД, неосъждан, ЕГН **********.

На страните се разясняват правата по чл. 274 и 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ - Не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие.

АДВ.Д. – Не правим отвод на съдебния състав и секретаря. Нямаме нови искания както и по хода на съдебното следствие.

ОБВИНЯЕМИЯТ - Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ - Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържание на окончателното споразумение постигнато по н.о.х.д. №337/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство №ЗМ 109/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №568/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемия Х.А.Б., ЕГН ********** и защитника му  адв.Д.Д. от ПлАК, съгласно което:

           

Обвиняемият Х.А.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.06.2018г., в с.О., обл.П., от магазин „***”, находящ се на ул.”9-ти септември” №26, отнел чужда движима вещ - 1 бр. мобилен телефон „Samsung S4” на стойност 400.00 лв. от владението на собственика З.Г. А., ЕГН ********** ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, открадната вещ е заместена.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от обвиняемия Х.А.Б.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на Х.А.Б., ЕГН ********** се налага наказание при условията на чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.54 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с ТРИ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

 

На основание чл.67, ал.1 от НК възпитателната работа спярмо обвиняемия Х.А.Б., ЕГН **********, с адрес: *** през изпитателния срок се възлага на  съответния инспектор при РУМВР – Плевен, отговарящ за района по местоживеене на Б..

 

Обвиняемият Х.А.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 22.06.2018г., в с.О., обл.П., в магазин „***”, находящ се на ул.”***, причинил лека телесна повреда на З.Г. А., ЕГН ********** от с.О., в качеството й  длъжностно лице продавач - консултант в същия магазин, изразяваща се в оток и хематом на клепачите на двете очи, обхващащи скулите, подочните области и корена на носа с леко притваряне на очните цепки, не голяма разкъсно – контузна рана по ръба на долната устна, оток в окосмената част на главата и кръвонасядане в бузата, които са й причинили разстройство на здравето, временно и неопасно за живота при изпълнение на служебните й задължения.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от обвиняемия Х.А.Б.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.131, ал.1, т.1, пр.1, във вр. с чл.130, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на Х.А.Б., ЕГН ********** се налага наказание при условията на чл.131, ал.1, т.1, пр.1, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.54 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с ТРИ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

 

На основание чл.67, ал.1 от НК възпитателната работа спярмо обвиняемия Х.А.Б., ЕГН **********, с адрес: *** през изпитателния срок се възлага на  съответния инспектор при РУМВР – Плевен, отговарящ за района по местоживеене на Б..

 

На основание чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на обвиняемия Х.А.Б., едно общо наказание измежду наложените му, като налага най – тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с ТРИ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

 

На основание чл.67, ал.1 от НК възпитателната работа спярмо обвиняемия Х.А.Б., ЕГН **********, с адрес: *** през изпитателния срок се възлага на  съответния инспектор при РУМВР – Плевен, отговарящ за района по местоживеене на Б..

 

С деянието няма причинени имуществени вреди.

 

Веществените доказателства: 1 бр. диск със записи от охранителни камери „***”; 1 бр. диск с разпечатки от ***; 2 бр. марлени тампони с червеникава течност и парчета стъкла, намиращи се в РП – Левски, след влизане в сила на споразумението да останат към делото.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 254.45 лв. се възлагат на обвиняемия Х.А.Б..

 

На основание чл.382, ал.10 от НПК ДА СЕ УВЕДОМИ пострадалата З. Г. А., ЕГН **********, че производството по делото е приключило с одорено от съда споразумение и има право да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гржданския съд.

 

 

ПРОКУРОР:                   ЗАЩИТНИК:                    ОБВИНЯЕМ:

(М.Тончева)                    (адв.Д.)                   (Х.Б.)

 

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.Д. – Моля да одобрите споразумение, същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.  

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №337/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство №ЗМ 109/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №568/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемия Х.А.Б., ЕГН ********** и защитника му адв.Д.Д. от ПлАК, споразумение.

          На основание чл.24, ал.3 от НПК прекратява наказателното производство по н.о.х.д. №337/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство №ЗМ 109/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №568/2018г. по описа на РП – Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.55 часа.

 

 

ЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: