ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,  30.10 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _тридесети октомври 2018 г.  в състав:

 

     Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

                    Съдебни заседатели:                        

 

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора _Чавдар Мънев сложи за разглеждане _н.о.х.д.354  по описа за 2018 г., докладвано от съдия _Николаева.

На именното повикване в _10.00  часа се явиха:

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се районен прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМИЯТ А.К.К. – редовно призован – явява се лично и с адв. Р.Р. с пълномощно по досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.– Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Да се гледа делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

А.К.К. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с постоянен адрес ***, със средно образование, работи като земеделски производител, женен, осъждан, ЕГН **********.

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Ув. г-жо председател, не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие. Представили сме споразумение.

АДВ.Р.– Не правим отвод на съдебния състав и секретаря и прокурора. Нямаме искания.Сключили сме споразумение, същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде утвърдено от съда.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

АДВ.Р. Ув. г-жо председател, постигнали сме споразумение с РП – Левски. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

        

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №354/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-161/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№766/2018г. по описа на РП - Левски) между РП – Левски, подсъдимия А.К.К., ЕГН ********** и защитника му адв.Р.Р. от ПлАК в следния смисъл:

 

Подсъдимият А.К.К., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 15.08.2018 г. за времето от 20:00 часа до 21:00 часа в с.О., общ.Л., обл.П., от паркинг, находящ се на ул.”***” пред дом *, чрез използване на МПС – колесен трактор с прикачен челен товарач, отнел чужди движими вещи – 6 бр. палета с тротоарни плочки по 180 бр. всяко от типа „Оптик 30” на стойност 1080,00 лева, от владението на собственика „***” ООД със седалище в гр.София, ЕИК *** с управител Н. С. Н. от с.гр., без съгласието на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върнати.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия К.. Извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на подсъдимия К. се налага на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, предл.1-во, във вр. с чл.42а, ал.4, във вр. ал.3, т.1, във вр. с ал.2, т.1 и т.2, във вр. с ал.1 от НК – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ТРИ пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

        

Веществени доказателства: няма приобщени.

       Разноските направени на досъдебното производство в размер на 35,19 лв. за изготвена на съдебно – оценителна експертиза се възлагат на подсъдимия А.К.К..

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:             ПОДСЪДИМ:

         (Ч. Мънев)                  (адв.Р.)               (А. К.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.384 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №354/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-161/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№766/2018г. по описа на РП - Левски) между РП – Левски, подсъдимия А.К.К., ЕГН ********** и защитника му адв.Р.Р. от ПлАК, споразумение.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. №354/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-161/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№766/2018г. по описа на РП - Левски).

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: