ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   12.11._ 2018 г.

 

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _дванадесети ноември_ 2018 г. в състав:

 

  Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­_371  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова

На именното повикване в  9.55_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се  прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.М.М. – явява се лично.

ЯВЯВА СЕ адвокат С.Х. ***, назначена като служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство.  

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се гледа делото. Съгласен съм адвокат Х. да ме защитава.

АДВОКАТ Х. – Запозната съм с материалите по делото и съм съгласна да поема защитата. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з. Следва да бъде назначена като служебен защитник на подсъдимия в настоящото съдебно производство адвокат С.Х. от Плевенска АК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК служебен защитник на подсъдимия Н.М.М., ЕГН **********, адвокат С.Х. от Плевенска адвокатска колегия.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Н.М.М. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с висше образование, работи, разведен, неосъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи на съдебния състав и секретаря. Нямам искания. Представили сме споразумение. Моля споразумението да бъде утвърдено, с произтичащите от това законови последици.

АДВОКАТ Х. – Не правим отводи на съдебния състав. Няма да сочим нови доказателства. Постигнали сме споразумение с Районна прокуратура гр.Левски.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, нямам нови искания. Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №371/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство №ЗМ-108/2018 г. по описа на РУМВР-Белене, пр.пр.№989/2018г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, Н.М.М., ЕГН **********, и защитника му адвокат С.Х. от Плевенска АК, съгласно което:

 

Подсъдимият Н.М.М., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2018г. в с.Деков, област Плевен, в имот находящ се на ул. „Милан Василев” № 2, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България” АД, посредством директно присъединяване по механичен способ на проводник от изходяща фазова клема на главен предпазител към изходяща клема на изходящ предпазител след СТИ, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия в имота.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от Н.М.М., ЕГН **********. Извършено е виновно, при форма на вината – пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.234в, ал.1 от НК на Република България.

 

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

За извършеното престъпление на Н.М.М., ЕГН **********, се НАЛАГА наказание на основание чл.234в, ал.1, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

 

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност за явяване и подписване на Н.М.М. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 58,65 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на подсъдимия Н.М.М., които следва да се заплатят по сметка на ОД на МВР-Плевен.

 

Веществените доказателства: 2 броя предпазители, свързани помежду си с ел.проводник с дължина 60 см., поставени в затворен и запечатан кафяв хартиен плик с надпис на него „РУ-Белене ЗМ № 108/2018 г. Обект № 1, Дата: 25.10.18 г.”, на основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК – се отнемат в полза на държавата, които след влизане в сила на споразумението да се унищожат.

 

 

ПРОКУРОР:            

(Мая Тончева)         

 

 

ЗАЩИТНИК:               

(адвокат С.Х.)

 

 

ПОДСЪДИМ: 

(Н.М.М.)

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по н.о.х.д. № 371/2018 г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-108/2018 г. по описа на РУМВР-Белене, пр.пр. № 989/2018 г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, Н.М.М., ЕГН **********, и защитника му адвокат С.Х. от Плевенска АК.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 371/2018 г. по описа на РС-Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

         

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: