ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,  12.11 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _дванадесети ноември 2018 г.  в състав:

 

     Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

                    Съдебни заседатели:                        

 

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора _Мая Тончева сложи за разглеждане _н.о.х.д.377  по описа за 2018 г., докладвано от съдия _Николаева.

На именното повикване в _13.30  часа се явиха:

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМИЯТ К.Т.М. – редовно призован – явява се лично и с адв. М.С. с пълномощно по досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ.С. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Да се гледа делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

К.Т.М. – роден на *** ***, турчин, с българско гражданство, с постоянен адрес ***, с основно образование, работи в чужбина, неженен, неосъждан, ЕГН **********, телефон ***.

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Ув. г-жо председател, не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие. Представили сме споразумение.

АДВ.С. – Не правим отвод на съдебния състав и секретаря и прокурора. Нямаме искания. Сключили сме споразумение, същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде утвърдено от съда.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

АДВ.С. Ув. г-жо председател, постигнали сме споразумение с РП – Левски. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

        

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №377/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-194/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№887/2018г. по описа на РП - Левски) между РП – Левски, подсъдимия К.Т.М., ЕГН ********** и защитника му адв.М.С. от ПлАК в следния смисъл:

 

Подсъдимият К.Т.М., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 21.09.2018 г. около 19:00 часа в гр.Л., обл.П., в жилищен дом на ул.”***” №*, противозаконно унищожил чужда движима вещ – 1 бр. телевизор марка „SAMSUNG” модел 55KU6072, на стойност 1187,21 лева, собственост на Г. Б. М. от гр.Левски.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия М.. Извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на подсъдимия К.Т.М. се налага наказание при условията на чл.216, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

 

На основание чл.67, ал.1 от НК възпитателните грижи спрямо подсъдимия К.Т.М., ЕГН **********,*** през изпитателния срок СЕ ВЪЗЛАГАТ на мл.РИ при РУ – Левски, отговарящ за района на местоживеене на М..

 

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.

 

Веществени доказателства: няма приобщени.

 

         Разноските направени на досъдебното производство в размер на 48,00 лв. за изготвена на съдебно – оценителна експертиза се възлагат на подсъдимия К.Т.М..

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:             ПОДСЪДИМ:

         (М. Тончева)              (адв.С.)     (К.М.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №377/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-194/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№887/2018г. по описа на РП – Левски) между РП – Левски, подсъдимия К.Т.М., ЕГН ********** и защитника му адв.М.С. от ПлАК, споразумение.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. №377/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-194/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№887/2018г. по описа на РП - Левски).

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: